ORBIS SA (11/2019) Decyzja o podziale linii biznesowych na

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ORBIS SA (11/2019) Decyzja o podziale linii biznesowych na działalność serwisową (tzw. asset light) i działalność związaną z posiadaniem nieruchomości (tzw. asset heavy) i skoncentrowaniu działalności na części nieruchomościowej.

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 19 marca 2019 r., Zarząd "Orbis" Spółka Akcyjna ("Emitent") informuje, że na podstawie przeprowadzonych analiz, Emitent, w dniu 17 maja 2019 r., podjął decyzję o podziale przez "Orbis" S.A., w ramach całej grupy kapitałowej Orbis, prowadzonej działalności na część serwisową, obejmującą świadczenie usług dla hoteli na podstawie umów franczyzy i umów o zarządzanie oraz na część związaną z posiadaniem nieruchomości hotelowych. Podział zostanie przeprowadzony poprzez wydzielenie wszystkich składników związanych z częścią serwisową.

Jednocześnie Emitent będzie kontynuował szczegółowe analizy mające na celu wypracowanie optymalnego rozwiązania dla przyszłości części serwisowej po jej wydzieleniu. Będą one uwzględniały dyskusje z Accor S.A., będącego właścicielem marek, pod którymi działają wszystkie hotele w sieci Emitenta.

Celem powyższego procesu jest umożliwienie Emitentowi skoncentrowania strategii i działalności operacyjnej na części nieruchomościowej, którą jest z powodzeniem rozwijana poprzez różne procesy inwestycyjne: rozwój organiczny, nabywanie i modernizacje istniejących budynków oraz budowę nowych obiektów, co stanowi podstawę rozwoju działalności hotelarskiej.

Emitent informuje ponadto, że powyższa decyzja została w dniu 17 maja 2019 r. zaaprobowana przez Radę Nadzorczą "Orbis" S.A.

________________________________________________________________________________________

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz