ORBIS SA (12/2019) Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok 2018

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 12/2019

Zarząd "Orbis" S.A. informuje o podjęciu w dniu 17 maja 2019 r. decyzji w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu "Orbis" S.A. do akceptacji propozycji pozostawienia całego zysku netto za rok 2018 w kwocie

141 900 600,30 zł w "Orbis" S.A., jako zysku zatrzymanego z przeznaczeniem na cele statutowe.

Uzasadnienie rekomendacji przeznaczenia zysku netto za 2018 rok

"Orbis" S.A. wchodzi obecnie w fazę zmian strukturalnych, których celem jest skupienie się na rozwoju nieruchomości hotelowych, zgodnie z odpowiednio dostosowaną strategią. Z tych względów Zarząd rekomenduje zatrzymanie wypracowanego zysku w spółce, co pozwoli na finansowanie kapitałochłonnych projektów rozwojowych w dającej się przewidzieć przyszłości.

Zarząd "Orbis" S.A. informuje ponadto, iż powyższa rekomendacja została w dniu 17 maja 2019 r. pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą "Orbis" S.A.

________________________________________________________________________________________

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz