BOOMBIT SA (4/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 4/2019

Zarząd spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych za 2019 rok.

1.Skonsolidowane raporty kwartalne:

za I kwartał 2019 roku - 30 maja 2019 roku;

za III kwartał 2019 roku - 28 listopada 2019 roku;

2.Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku - 26 września 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

1. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2019 roku;

2. zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych,

3. zgodnie z § 63 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikować odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz