AWBUD SA (34/2019) Informacja dotycząca zmiany terminów publikacji raportów okresowych AWBUD S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 34/2019

W nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, 5/2019, 6/2019 i 7/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku, 10/2019 i 11/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku, 17/2019 z dnia 1 marca 2019 roku, 20/2019

z dnia 14 marca 2019 roku, 29/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku - Zarząd Awbud S.A. ("Spółka") informuje

o zmianie terminów publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 nastąpi w dniu 10 czerwca 2019 roku. Natomiast publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku nastąpi w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku pozostają bez zmian.

Zarząd Spółki informuje, że opóźnienie w przekazaniu do publicznej wiadomości jednostkowego

i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku wynika z okoliczności obiektywnych, takich jak: zmiany personalne w organach korporacyjnych Spółki, zmiana biegłego rewidenta Spółki; podejrzenia Spółki odnośnie do występowania poważnych nieprawidłowości

w zakresie realizacji przez Spółkę obowiązków dotyczących sprawozdawczości finansowych w okresach przeszłych; prowadzonych audytów i audytów śledczych; braku pełnych danych finansowych i w konsekwencji braku pewności odnośnie do wyników finansowych za rok obrotowy 2018 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz