PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (17/2019) Informacje o wysokości stopy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (17/2019) Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03.

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 17/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami Rozdziału XVI pkt 9 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03 dla siedemnastego okresu odsetkowego.

Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03 (WIBOR 6M) dla siedemnastego Okresu Odsetkowego wynosi 1,79% w skali roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 1,79%).

Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 1,11 p.p.) dla siedemnastego Okresu Odsetkowego wynosi 2,90% w skali roku i naliczana jest od dnia 22 maja 2019 roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 2,90%).

Dzień Płatności Odsetek za siedemnasty Okres Odsetkowy przypada w dniu 22 listopada 2019 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-03 za siedemnasty Okres Odsetkowy wynosi 14,62 PLN (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 14,38 PLN).

Tabela odsetkowa dla siedemnastego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz