PGS SOFTWARE SA (5/2019) Informacja poufna - rekomendacja dot. podziału zysku wypracowanego przez Emitenta w roku 2018

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 5/2019

Zarząd PGS SOFTWARE SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 17 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Zarządu, podjęła decyzję o przedłożeniu do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE SA propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 21 517 436,49 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 49/100) zakładającej przeznaczenie na dywidendę kwoty 3 980 494,98 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100) oraz kwoty 17 536 941,51 (słownie: siedemnaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 51/100) na kapitał zapasowy.

W dniu 20 grudnia 2018 r. Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 3 980 494,98 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018, w kwocie 0,14 zł (słownie: dwanaście groszy) za jedną akcję. Mając powyższe na uwadze kwota wypłacona przez Spółkę tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok 2018 stanowi całkowitą kwotę rekomendowaną, jako dywidenda za rok 2018.

Rekomendacja Zarządu Spółki oraz przyjęta uchwała Rady Nadzorczej dot. przeznaczenia zysku netto za rok 2018 uzasadniona jest w szczególności podjętą w dniu 18 grudniu 2018 r. Uchwałą Nr 16/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. upoważniającą Zarząd Emitenta do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. W ocenie Zarządu Spółki aktualny poziom ceny akcji PGS SOFTWARE S.A znajdujących się w publicznym obrocie uzasadnia rozważenie przez Zarząd Emitenta podjęcia stosownych kroków zmierzających do realizacji uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A.

Ponadto, mając na uwadze plany Zarządu Spółki w zakresie poszukiwania dalszych możliwości rozwoju Rada Nadzorcza Spółki podczas posiedzenia w dniu 17 maja br. wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Emitenta kredytu w wysokości nie wyższej niż 22 mln złotych z przeznaczeniem na skup akcji własnych celem ich umorzenia i/lub na przeprowadzenie akwizycji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz