BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (14/2019) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 14/2019

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej Emitent), działając na podstawie art. 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje iż w dniu 17 maja 2019 r., otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS z dnia 10 maja 2019 roku dot. dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez rejestrację 18.146 akcji zwykłych na okaziciela serii J, które zostały wydane na skutek złożonych oświadczeń przez posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 czerwca 2015 roku, uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały nr 20 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 czerwca 2015 roku, dot. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Po wydaniu w/w. akcji zwykłych na okaziciela serii J kapitał zakładowy Emitenta wynosi:

4.148.146 (słownie: cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści sześć) złotych i dzieli się na 4.148.146 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:

a) 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A;

b) 1.910.000 (słownie: jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii G;

c) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H;

d) 1.130.000 (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I;

e) 18.146 (słownie: osiemnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Każda akcja serii A daje prawo do 5 (słownie: pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Każda akcja serii G daje prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Każda akcja serii H, I oraz J daje prawo do 1 (słownie: jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 6.818.146 (sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz