KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (9/2019) projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 9/2019

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 13 czerwca 2019 roku:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _______________________.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:

1) _________________________________

2) _________________________________

3) _________________________________

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2018 roku.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2018.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2018.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych

i wykorzystania funduszu motywacyjnego

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 74.185 tys. zł;

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujący zysk netto w wysokości 5.134 tys. zł;

4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.488 tys. zł;

5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.962 tys. zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2018.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2018 obejmujące:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 112.049 tys. zł;

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zysk netto w wysokości 7.090 tys. zł;

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.639 tys. zł;

5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.918 tys. zł;

6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt" w 2018 roku.

UCHWAŁA NR 6A

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Janowi Okońskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

UCHWAŁA NR 6B

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

UCHWAŁA NR 6C

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

UCHWAŁA NR 7A

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Bogumiłowi Adamkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

UCHWAŁA NR 7B

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Stanisławowi Bisztydze - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

UCHWAŁA NR 7C

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

UCHWAŁA NR 7D

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Ryszardowi Rudzkiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

UCHWAŁA NR 7E

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2018:

zysk bilansowy netto za rok 2018 wynoszący 5.134.106,52 zł przeznacza się na:

1) dywidendę 2.033.730,00 zł

2) kapitały rezerwowe 2.572.263,95 zł

3) fundusz motywacyjny 400.000,00 zł

4) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł

5) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 8.112,57 zł

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 1,20 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 1,44 zł (brutto).

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 4 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) na 10 września 2019 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 24 września 2019 roku.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian Statutu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki uchwala co następuje:

I.

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki:

1) §6 ust. 2 pkt 12) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"odwoływanie członków Zarządu lub zawieszanie ich w czynnościach w trybie art. 368 §4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych;"

2) §6 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy z uwzględnieniem art. 348 §4 Kodeksu spółek handlowych."

3) §8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza powołuje ze swego składu Komitet Audytu liczący co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego Komitetu Audytu."

4) §9 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie;

"Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady."

5) §11 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Członek Zarządu może być odwołany ze składu Zarządu przed upływem kadencji. Nie pozbawia to odwołanego członka Zarządu roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu. Uchwałą Rady Nadzorczej członek Zarządu z ważnych powodów może być zawieszony w czynnościach."

6) §11 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Członek Zarządu składa rezygnację z pełnienia funkcji w drodze oświadczenia złożonego jednemu z pozostałych członków Zarządu Spółki."

7) §14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki dokonuje Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu rekomendacji Komitetu Audytu."

II.

Na zasadzie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

III.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia zmian Statutu Spółki uchwalonych niniejszą uchwałą do sądu rejestrowego stosownie do art. 430 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uzasadnienie uchwały nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.

z siedzibą w Krakowie z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zmiany Statutu Spółki objęte proponowaną uchwałą mają na celu dostosowanie postanowień Statutu do nowych regulacji prawnych składających się na otoczenie prawne Spółki, będącej spółką publiczną oraz zmianę niektórych postanowień Statutu w zakresie, w jakim postanowienia te odbiegały od przepisów zawierających rozwiązania typowe i powszechnie stosowane w odniesieniu do spółki akcyjnej.

Zmiany Statutu zaproponowane w pkt. 1), pkt. 4) oraz w pkt. 5) uchwały mają na celu zniesienie ograniczeń odnośnie możliwości wpływu Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia na skład Zarządu Spółki, poprzez uchylenie większości wynikających z dotychczasowych postanowień Statutu ograniczeń co do podstaw oraz procedury odwołania członka Zarządu Spółki przed upływem kadencji. Zaproponowana zmiana oznacza dostosowanie postanowień Statutu do obowiązującej na gruncie Kodeksu spółek handlowych (KSH) zasady, iż członek zarządu może być odwołany w każdym czasie (art. 368 §4 oraz art. 370 §1 KSH).

Zmiana Statutu zaproponowana w pkt. 2) uchwały ma na celu dostosowanie odnośnego postanowienia Statutu do obowiązującego spółki publiczne art. 348 §4 KSH.

Zmiana Statutu zaproponowana w pkt. 3) oraz w pkt. 7) uchwały ma na celu dostosowanie postanowień Statutu do regulacji prawnej wynikającej z ustawy z dn. 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017.1089 ze zm.). Powołana ustawa przewiduje, iż Spółka, jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym zaliczana jest do szczególnej kategorii jednostek zainteresowania publicznego, które obowiązane są powołać komitetu audytu (komitet do spraw audytu), wyłaniany przez radę nadzorczą spośród członków rady (art. 128 i nast. ustawy). W Spółce od 2017 roku działa Komitet Audytu, a zatem omawiana zmiana Statutu służy dostosowaniu regulacji statutowej do przepisów powołanej ustawy.

Zmiana Statutu proponowana w pkt. 6) uchwały dostosowuje uregulowanie sposobu, w jaki członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji, do rozwiązań przyjętych w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz zmian wprowadzonych w art. 369 KSH, z których wynika, iż w przypadku składania rezygnacji przez członka zarządu spółki, co do zasady powinna obowiązywać reprezentacja spółki określona w art. 373 §2 KSH.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz