GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA (11/2019) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2019

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 17 maja 2019 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 84.160.178,74 zł oraz niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w kwocie 40.233.250,00 zł, tj. łącznie kwoty 124.393.428,74 zł.

Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd wnioskuje o:

1. wyłączenie od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwoty 90.751.028,74 zł i przeznaczenie jej na kapitał zapasowy;

2. przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 33.642.400,00 zł, tj. w wysokości 1,76 zł na jedną akcję.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz