SOHO DEVELOPMENT SA (18/2019) Oferta skupu akcji własnych Emitenta - kolejna runda

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 18/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 17/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Zarząd spółki Soho Development Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, iż podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnej oferty skupu akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOHO DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 r. ("Uchwała").

Zgodnie z decyzją Zarządu aktualna oferta będzie dotyczyła skupu nie więcej niż 6.116.208 (słownie: sześć milionów sto szesnaście tysięcy dwieście osiem) akcji na okaziciela Spółki po cenie 3,27 PLN za jedną akcję.

Treść oferty zakupu akcji własnych Spółki stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

Treść oferty znajdzie się również na stronie www.sohodevelopment.pl oraz stronie internetowej Biura Maklerskiego Santander (https://bm.santander.pl/), pośredniczącego w przeprowadzeniu oferty.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz