GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE NV (10/2019) Uchwały podjęte przez

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE NV (10/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. oraz informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na WZA

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 10/2019

Rada Dyrektorów Globalworth Poland Real Estate N.V. ("Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 17 maja 2019 roku w siedzibie Spółki pod adresem Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie ustalenia przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę, że zaliczka na poczet dywidendy wypłacona przez Spółkę na rzecz jej akcjonariuszy w styczniu 2019 r. w łącznej kwocie 35.420.590,64 EUR (0,08 EUR na jedną akcję) ("Zaliczka na poczet Dywidendy") będzie stanowić ostateczną dywidendę przypadającą akcjonariuszom Spółki z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Dyrektorów

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę o zwolnieniu wszystkich członków Rady Dyrektorów z odpowiedzialności z tytułu wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, które zostały określone w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 lub przedstawione na walnym zgromadzeniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, bez względu na warunki zawarte w uchwale.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zmiany polityki wynagradzania

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę o przyjęciu zmienionej polityki wynagradzania Rady stanowiącej załącznik do zawiadomienia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie refinansowania (upoważnienie do emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę (terminy pisane wielka literą niezdefiniowane w niniejszej uchwale maja znaczenia przypisane im w zawiadomieniu o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) o:

(i) upoważnieniu Rady do emisji do 437.000.000 akcji Spółki za Cenę Emisyjną w ramach jednej lub kilku transakcji, przy czym kwota płatności przewyższająca wartość nominalną Akcji zostanie uznana za premię emisyjną (agio), a powyższe upoważnienie będzie ważne przez okres osiemnastu (18) miesięcy oraz

(ii) upoważnieniu Rady do wyłączenia prawa poboru wszystkich obecnych akcjonariuszy w stosunku do emisji Akcji, w ramach jednej lub kilku transakcji, przy czym powyższe upoważnienie pozostaje w mocy przez okres osiemnastu (18) miesięcy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie refinansowania (zmiana statutu )

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę o zmianie statutu Spółki zgodnie z projektem sporządzonym przez Houthoff Co"peratief U.A., oznaczonym numerem 320014219/7007718 ("Akt Zmiany Statutu") oraz oznaczonym numerem 320014219/7007714, skutkującej podwyższeniem kapitału docelowego Spółki do kwoty 2.200.000.000 PLN.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10c

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie refinansowania (upoważnienie do uchwalenia zmiany statutu)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia każdego z członków Rady, jak również każdego pracownika, notariusza cywilnego (asesora) ((candidate) civil-law notary) oraz każdego prawnika z kancelarii Houthoff Co"peratief U.A., każdą z tych osób indywidualne, do podpisania Aktu Zmiany Statutu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie upoważnienia do emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę (terminy pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszej uchwale maja znaczenia przypisane im w zawiadomieniu o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) o:

(i) odwołaniu upoważnienia udzielonego Radzie przez walne zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2018 r. do emisji akcji i przyznania praw do nabycia akcji oraz upoważnienia udzielonego Radzie po rozliczeniu oferty akcji w związku z wprowadzenie do obrotu i notowaniem akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie w jakim nie zostały już wykonane;

(ii) upoważnieniu Rady do emisji akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 370.000.000 EUR, w ramach jednej lub kilku transakcji, które to upoważnienie pozostaje w mocy przez okres osiemnastu (18) miesięcy ("Upoważnienie I"); Upoważnienie będzie ograniczone do 30% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki według stanu po przeprowadzeniu Refinansowania oraz

(iii) upoważnieniu Rady do wyłączenia prawa poboru wszystkich istniejących akcjonariuszy w stosunku do emisji akcji w kapitale zakładowym Spółki na podstawie Upoważnienia I, w ramach jednej lub kilku transakcji ("Upoważnienie II), które to upoważnienie pozostaje w mocy przez okres osiemnastu (18) miesięcy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Ponadto Rada Dyrektorów Spółki podaje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Akcjonariusz: Globalworth Holding B.V.

Liczba posiadanych akcji: 440.976.145

Liczba posiadanych głosów: 440.976.145

Udział w ogólnej liczbie głosów: 99,6%

Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 100%

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz