KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (18/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2019r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 18/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), na dzień 25 czerwca 2019 roku na godz.12:00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84 110 Krokowa z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018.

10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok obrotowy 2018.

11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok obrotowy 2018.

12.Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

13.Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

14.Podjęcie uchwały o pokryciu straty.

15.Podjęcie uchwały w przedmiocie kontynuacji działalności Spółki.

16.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Korporacja Budowlana Dom SA z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka Przejmująca") ze spółkami KBD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie i KBD Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie ("Spółki Przejmowane").

17.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art.402 (2) KSH

Podstawa prawna

Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz