GETIN HOLDING SA (26/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 26/2019

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że dzisiaj, tj. 17 maja 2019 r., Pan Marek Grzegorzewicz złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta za rok 2018 zwołanego na dzień 29 maja 2019 roku oraz o nieubieganiu się o wybór w następnej kadencji Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz. U. z 2019 r., poz. 623, t.j. ze zm.) w związku z § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz