IMPEXMETAL SA (19/2019) Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Impexmetal S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 19/2019

Zarząd Impexmetal S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, niniejszym podaje do wiadomości publicznej informację poufną, że w dniu 17 maja 2019 roku Spółka oraz następujące podmioty: spółka Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ("Boryszew") oraz spółka SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając wspólnie jako wzywający ("Wzywający") ogłosiły za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. prowadzącego działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 64.620.000 akcji Spółki, tj. na sprzedaż wszystkich akcji Spółki znajdujących się w obrocie giełdowym, a które nie znajdują się w posiadaniu Wzywających. W związku z ogłoszonym wezwaniem planowane jest osiągnięcie przez Wzywających stanu, w którym Wzywający łącznie będą posiadać 190.000.000 akcji Spółki, uprawniających do 190.000.000 głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. ("Wezwanie").

Podmiotami nabywającymi akcje będą Spółka oraz Boryszew.

Ogłoszenie Wezwania nastąpiło na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Cena nabycia akcji w Wezwaniu ustalona została na 4,25 PLN za jedną akcję, co odpowiada kryteriom określonym w art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W celu sfinansowania nabycia akcji w Wezwaniu przez Spółkę, Spółka jako kredytobiorca i Boryszew jako gwarant, zawarły w dniu 16 maja 2019 r. z HSBC France (Spółka Akcyjna) oddział w Polsce umowę kredytu, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2019.

Spółka informuje, że jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu przez Spółkę i Boryszew Wzywający osiągną 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Wzywający przeprowadzą przymusowy wykup akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych na zasadach określonych w szczególności w art. 82 z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz