K2 INTERNET SA (11/2019) Propozycja Zarządu Spółki K2 Internet S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

K2 INTERNET SA (11/2019) Propozycja Zarządu Spółki K2 Internet S.A. dotycząca wypłaty dywidendy w 2019 roku oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej.

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2019

Zarząd "K2 Internet" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym podjęta została uchwała Zarządu, zgodnie z którą Zarząd postanowił zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie części zysku netto za 2018 r. w kwocie 1 242 516,00 zł (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset szesnaście złotych 00/100) na wypłatę dywidendy, a pozostałej części zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 6 329 942,48 zł (sześć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 48/100) na kapitał rezerwowy. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2018, Spółka odnotowała za 2018 r. zysk netto w wysokości: 7.572.458,48 zł. (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 48/100).

Dywidenda wyniesie 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki. Zarząd postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wyznaczenie dnia dywidendy na 12 lipca 2019 r. oraz dnia wypłaty dywidendy na 26 lipca 2019 r.

Powyższy wniosek Zarządu został w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczna decyzja w sprawie dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler - Starszy Specjalista ds. relacji inwestorskich.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz