ALUMETAL SA (7/2019) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 7/2019

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") powzięło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 63 156 331,44 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze) na którą składa się:

1) kwota 43 862 155,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) pochodząca z zysku netto Spółki za 2018 rok, oraz

2) część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 19 294 175,98 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy).

W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwotę 63 156 331,44 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze), czyli 4,08 zł (słownie: cztery złote osiem groszy) na każdą akcję Spółki.

Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje ALUMETAL S.A. w liczbie 15.479.493 (słownie: piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy).

Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 7 czerwca 2019 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz