MOSTOSTAL ZABRZE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Przychody ze sprzedaży 146 802 138 860 34 157 33 233 Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 129 882 120 833 30 221 28 918 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 167 6 992 1 202 1 673 Udział w zyskach (stratach) inwestycji wycenianych metodą praw własności - - - - Zysk (strata) brutto 4 125 4 850 960 1 161 Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej 2 156 3 346 502 801 Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - - Zysk (strata) netto 2 156 3 346 502 801 Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 103 48 24 11 Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej 2 053 3 298 478 789 Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) 0,01 0,02 0,00 0,01 Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO) 0,01 0,02 0,00 0,01 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) 0,01 0,02 0,00 0,01 Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO) 0,01 0,02 0,00 0,01 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 442) (11 689) (801) (2 797) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 148) (685) (267) (164) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 429 3 080 2 892 737 Przepływy pieniężne netto, razem 7 839 (9 294) 1 824 (2 224) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 22 173 17 015 5 155 4 043 Na dzień 31.03.2019 r. 31.12.2018 r. 31.03.2019 r. 31.12.2018 r. Aktywa 418 742 373 362 97 352 86 828 Zobowiązania długoterminowe 43 287 41 176 10 064 9 576 Zobowiązania krótkoterminowe 215 411 174 152 50 080 40 500 Kapitał własny, w tym: 160 044 158 034 37 208 36 752 - Kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki 158 025 156 049 36 739 36 290 - Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 2 019 1 985 469 462 Kapitał podstawowy 149 131 149 131 34 671 34 682 Liczba akcji (w szt.) 149 130 538 149 130 538 149 130 538 149 130 538 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 1,06 1,05 0,25 0,24 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 1,06 1,05 0,25 0,24 Jednostkowe wybrane dane finansowe Przychody ze sprzedaży 13 267 43 033 3 087 10 299 Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 11 948 38 429 2 780 9 197 Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 788) (937) (416) (224) Zysk (strata) brutto 4 704 1 969 1 095 471 Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej 4 334 2 178 1 008 521 Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - - Zysk (strata) netto 4 334 2 178 1 008 521 Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) 0,03 0,01 0,01 0,00 Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO) 0,03 0,01 0,01 0,00 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) 0,03 0,01 0,01 0,00 Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontunuowanej na jedną akcję (w zł/EURO) 0,03 0,01 0,01 0,00 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (609) 3 819 (142) 914 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz