NTT SYSTEM SA (11/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2019 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2019

Zarząd NTT System S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2019 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. zostanie opublikowane w dniu 30 maja 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dni a 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz