PZ CORMAY SA (13/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

PZ CORMAY SA (13/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 14 czerwca 2019 r.

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 13/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 § 1 i 2 KSH i art. 4022 KSH zwołuje na dzień 14 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, w Hotelu Warsaw Plaza przy ul. Łączyny 5, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu:

1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

3. formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz