TESGAS SA (9/2019) Podpisanie umowy znaczącej z OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 9/2019

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniobiorca), informuje, iż w dniu 17 maja 2019 roku, otrzymał podpisaną w trybie obiegowym umowę datowaną na dzień 13 maja 2019, ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych S.A. (Zleceniodawca) na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: "Przyłączenie do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych znajdujących się w obiekcie TAMEH Polska sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 4.136.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) netto.

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 15 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Emitent wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 508.728,00 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 00/100).

Emitent udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy, liczony od podpisania protokołu odbioru końcowego.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zleceniodawca jest uprawniony do żądania od Zleceniobiorcy zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

- opóźnienie ponad termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- opóźnienie w dokonaniu odbioru technicznego w terminie określonym w umowie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- opóźnienie w usunięciu wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

- opóźnienie w przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,1% wynagrodznia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- opóźnienie w wykonaniu czynności serwisowych w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- naruszenie postanowień umowy w zakresie zachowania pouności w wysokości 20.000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia;

- naruszenie postanowień umowy w zakresie ochrony danych osobowych w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia;

- odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto;

- opóźnienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie o którym mowa w umowie lub jego zaktualizowanej wersji w wysokości 200,00 zł;

- opóźnienie w przekazaniu poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie umownym w wysokości 200,00 zł;

- opóźnienie w przekazaniu lub każdorazowy brak raportu miesięcznego, w teminie o którym mowa w umowie w wysokości 300,00 zł;

- dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych stanowiących część przedmiotu umowy innego podmiotu niż podwykonawca, na zawarcie umowy z którym Zamawiający wyraził zgodę na zasadach określonych w umowie lub co do którego Zamawiający zgłosił sprzeciw w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek;

- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek;

- za przedstawienie Zamawiącemu nieprawdziwych danych dotyczących podwykonawcy lub zakresu realizowanych przez niego robót budowlanych lub treści zawartej z nim umowy w wysokości 5.000,00 zł za każdy taki przypadek;

- opóźnienie w dostarczeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

Łączna wysokość kar umownych należnych Zleceniodawcy nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16

kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego

dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz