VANTAGE DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za I kwartał 2019 roku 01.01.19-31.03.19 01.01.18-31.03.18 01.01.19-31.03.19 01.01.18-31.03.18 Przychody ze sprzedaży 16 560 31 952 3 853 7 647 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 635 8 264 1 311 1 978 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 934 6 177 915 1 478 Zysk (strata) brutto 2 571 4 995 598 1 195 Zysk (strata) netto 2 400 3 798 558 909 Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 2 421 3 909 563 936 Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominujacego (w zł/EUR) 0,05 0,06 0,01 0,02 Stan na 31.03.19 Stan na 31.12.18 Stan na 31.03.19 Stan na 31.12.18 Kapitał własny 373 198 370 798 86 764 86 232 Zobowiązania długoterminowe 327 715 310 064 76 190 72 108 Zobowiązania krótkoterminowe 215 091 181 897 50 006 42 297 Aktywa trwałe 365 391 387 933 84 949 90 217 Aktywa obrotowe 550 613 474 808 128 011 110 420 Suma aktywów 916 004 862 741 212 960 200 637 Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR) 6,77 6,73 1,57 1,56 Dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A za I kwartał 2019 roku 01.01.19-31.03.19 01.01.18-31.03.18 01.01.19-31.03.19 01.01.18-31.03.18 Przychody ze sprzedaży 3 954 3 804 930 894 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 832 774 196 182 Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (416) (814) (98) (191) Zysk (strata) brutto 14 440 3 649 3 395 857 Zysk (strata) netto 11 193 2 509 2 631 589 Podstawowy zysk (strata) netto na akcję (w zł/EUR) 0,21 0,04 0,05 0,01 Stan na 31.03.19 Stan na 31.12.18 Stan na 31.03.19 Stan na 31.12.18 Kapitał własny 321 832 310 639 75 346 74 478 Zobowiązania długoterminowe 172 198 154 077 40 314 36 941 Zobowiązania krótkoterminowe 7 188 20 842 1 683 4 997 Aktywa trwałe 274 372 214 363 64 235 51 395 Aktywa obrotowe 226 846 271 195 53 108 65 021 Suma aktywów 501 218 485 558 117 343 116 416 Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) 6,15 5,94 1,44 1,42 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz