APATOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 Sprawozdanie skonsolidowane I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2019 I kwartał 2018 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 212 479 182 237 49 376 43 614 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana)/ Sales revenues of products, goods and materials (continued operation) 212 479 182 237 49 376 43 614 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność zaniechana)/ Sales revenues of products, goods and materials (discontinued operation) - - - - Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 619 19 467 5 024 4 659 EBITDA 33 315 29 504 7 742 7 061 Zysk (strata) brutto 21 827 19 523 5 072 4 672 Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana)/ Net profit (loss) (continued operation) 15 427 14 604 3 585 3 495 Zysk (strata) z działalności zaniechanej/ Profit (loss) from discontinued operation - 540 - 129 Zysk (strata) netto 15 427 15 144 3 584 3 624 Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy 15 210 14 349 3 534 3 434 Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli 217 795 50 190 Średnia ważona ilość akcji 29 419 022 29 507 028 29 419 022 29 507 028 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję] 0,52 0,49 0,12 0,12 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 17 716 31 479 4 119 7 480 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (13 257) (14 506) (3 082) (3 447) Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 997 (13 509) 697 (3 210) Przepływy pieniężne razem 7 456 3 464 1 734 823 Sprawozdanie skonsolidowane 31.03.2019 2018 rok 31.03.2019 2018 rok Aktywa razem 871 987 839 190 202 727 195 161 Aktywa trwałe 467 958 455 068 108 795 105 830 Aktywa obrotowe 404 029 384 122 93 932 89 331 Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli 492 403 476 984 114 478 110 927 Udziały niesprawujące kontroli 5 804 5 593 1 349 1 301 Kapitał akcyjny 3 311 3 311 770 770 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 62 611 45 906 14 556 10 676 Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 316 973 316 300 73 692 73 558 Średnia ważona ilość akcji 29 419 022 29 507 028 29 419 022 29 507 028 Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję] 16,74 16,17 3,89 3,76 Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement I kwartał 2019/ I Q 2019 I kwartał 2018/ I Q 2018 I kwartał 2019/ I Q 2019 I kwartał 2018/ I Q 2018 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / Sales revenues of products, goods and materials 71 098 52 457 16 522 12 554 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana)/ Sales revenues of products, goods and materials (continued operation) 71 098 52 457 16 522 12 554 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność zaniechana)/ Sales revenues of products, goods and materials (discontinued operation) - - - - Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Profit (loss) from operating activity 11 936 3 468 2 774 830 EBITDA 15 747 7 055 3 659 1 688 Zysk (strata) brutto / Gross profit (loss) 12 469 8 383 2 898 2 006 Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana)/ Net profit (loss) (continued operation) 10 088 7 446 2 344 1 782 Zysk (strata) z działalności zaniechanej/ Profit (loss) from discontinued operation - - - - Zysk (strata) netto / Net profit (loss) 10 088 7 446 2 344 1 782 Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Apator group 10 088 7 446 2 344 1 782 Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli/ Net profit (loss) for non-controlling interest - - - - Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares 33 019 022 29 507 028 33 019 022 29 507 028 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary share [PLN/ share]: 0,31 0,25 0,07 0,06 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flow from operating activity (265) 5 058 (62) 1 202 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz