RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 Grupa Kapitałowa Rubicon Partners Razem przychody z działalności operacyjnej 151 505 35 121 Razem koszty działalności operacyjnej (890) (803) -207 (192) Zysk (strata) na działalności operacyjnej (739) (298) -172 (71) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (747) 191 -174 46 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (900) 190 -209 45 Zysk/Strata netto dla jednostki dominującej (869) 190 -202 45 Inne całkowite dochody - - - - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (298) (425) -69 (102) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2) (7) -0 (2) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 477 719 111 172 Wg stanu na 31.03.2019 raz 31.12.2018 Aktywa trwałe, razem 9 349 6 737 2 174 1 567 Aktywa obrotowe, razem 5 819 6 738 1 353 1 567 Zobowiązania długoterminowe 3 489 1 386 811 322 Zobowiązania krótkoterminowe 11 904 11 529 2 768 2 681 Kapitał własny (aktywa netto) (225) 560 (52) 130 Wyemitowany kapitał akcyjny 22 923 22 923 5 329 5 331 Liczba akcji wg stanu na dzień: 31.03.2019 oraz 31.12.2018 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,06) 0,15 (0,01) 0,03 Średnia ważona liczba akcji 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500 Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na akcję za okres 01.01. - 31.12.2018 r. (0,23) (3,23) (0,05) (0,76) Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na akcję za okres 01.01. - 31.12.2018 r. (0,23) (3,23) (0,05) (0,76) Rubicon Partners S.A. Razem przychody z działalności operacyjnej 1 427 0 100 Razem koszty działalności operacyjnej -174 -198 -40 -46 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -173 229 -40 54 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -255 83 -59 19 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -442 71 -103 17 Zysk (strata) netto -442 71 -103 17 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 284 321 66 75 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -127 -95 -30 -22 Przepływy pieniężne netto, razem 157 226 36 53 Wg stanu na 31.03.2019 raz 31.12.2018 Aktywa trwałe, razem 7 052 7 240 1 640 1 720 Aktywa obrotowe, razem 3 824 4 150 889 986 Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe 7 741 7 813 1 800 1 856 Kapitał własny (aktywa netto) 3 135 3 577 729 850 Wyemitowany kapitał akcyjny 22 923 22 923 5 329 5 447 Liczba akcji wg stanu na dzień: 31.03.2019 oraz 31.12.2018 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,82 0,94 0,19 0,22 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz