GRUPA AZOTY SA (29/2019) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 29/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 z dnia 9 maja 2019 roku, Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 17 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 171 064 449,85 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych 85/100) w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz