MIRBUD SA (15/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

MIRBUD SA (15/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 17 maja 2019 roku, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 15/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") stosowanie do treści § 19 ust. 1 pkt. 6), 7), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) przekazuje do publicznej wiadomości:

- treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 17 maja 2019 roku i informuje, że treść załączników do uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu NWZA nie uległa zmianie.

Emitent ponadto informuje, iż:

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,

- do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. nie zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące Uchwał.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz