MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 Przychody netto ze sprzedaży 121 192 89 113 28 199 21 327 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) -2 545 4 771 -592 1 142 EBITDA* 1 770 7 637 412 1 828 Wynik brutto -3 715 5 705 -864 1 365 Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -3 099 4 910 -721 1 175 Średnio ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100 Zysk / strata na jedną akcję -0,29 0,46 -0,07 0,11 Rzeczowe aktywa trwałe 186 011 156 645 43 245 37 221 Zapasy 88 861 65 219 20 659 15 497 Należności 70 529 55 029 16 397 13 076 Aktywa razem 375 394 319 359 87 275 75 884 Kapitał własny 133 958 126 756 31 144 30 119 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 241 436 192 603 56 131 45 765 Przepływy pieniężne netto z działalności opercyjnej 28 198 -4 150 6 561 -993 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 179 -19 061 -740 -4 562 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 036 36 160 -5 127 8 654 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz