KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 969 7 681 1 854 1 838 Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 429 - 271 - 100 - 65 Zysk (strata) brutto - 1 030 - 861 - 240 - 206 Zysk (strata) netto - 1 188 - 964 - 276 - 231 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 697 717 - 162 172 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 253 - 379 - 59 - 91 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 1 382 - 2 063 - 322 - 494 Przepływy pieniężne netto, razem - 2 332 - 1 725 - 543 - 413 Aktywa razem 109 983 109 183 25 570 25 943 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 344 69 239 15 192 16 452 Zobowiązania długoterminowe 49 351 53 557 11 474 12 726 Zobowiązania krótkoterminowe 12 248 11 832 2 848 2 811 Kapitał (fundusz) własny 44 639 39 944 10 401 9 491 Kapitał (fundusz) podstawowy 1 665 1 665 387 396 Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 4,05 5,09 0,94 1,22 Wartość księgowa na jedną akcję 26,81 23,99 6,25 Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 414 4 057 1 027 971 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 750 742 175 178 Zysk (strata) brutto 757 726 176 174 Zysk (strata) netto 603 582 140 139 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 596 905 - 139 217 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 27 - 42 6 - 10 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 174 - 179 - 40 - 43 Przepływy pieniężne netto, razem - 743 684 - 173 164 Aktywa razem 73 453 71 272 17 077 16 935 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 081 8 883 1 879 2 111 Zobowiązania długoterminowe 1 900 2 500 442 594 Zobowiązania krótkoterminowe 2 436 2 533 566 602 Kapitał (fundusz) własny 65 372 62 389 15 198 14 825 Kapitał (fundusz) podstawowy 1 665 1 665 387 396 Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 3,04 2,81 0,71 0,67 Wartość księgowa na jedną akcję 39,26 37,47 9,13 8,90 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz