AC SA (19/2019) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 17.05.2019 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 19/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka") przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17.05.2019 r. (ZWZ), wraz z informacją przy każdej uchwale dotyczącą liczby akcji z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r. oraz sprawozdanie Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 6-9 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości Raportem okresowym w dniu 12 marca 2019 r.

Spółka nadto informuje, iż w ramach obrad ZWZ do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, oraz nie zgłoszono projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz