AC SA (20/2019) Uchwała Walnego Zgromadzenia AC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 20/2019

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka") informuje, że w dniu 17.05.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. (dalej jako "ZWZ") podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 38.922.405,02 zł.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 3,94 zł (trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9.878.783.

Jednocześnie ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 17.06.2019 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 27.06.2019 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz