AC SA (21/2019) Powołanie Rady Nadzorczej AC S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 21/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka") informuje, że w dniu 17.05.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ustanowiło pięcioosobową Radę Nadzorczą Spółki, w której skład powołało następujące osoby: Piotra Laskowskiego, Anatola Timoszuka, Michała Hulbója, Artura Jarosława Laskowskiego oraz Marzenę Annę Smolarczyk.

Rada Nadzorcza w tym samym dniu na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki wybrała spośród siebie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Laskowskiego, zaś na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Anatola Timoszuka. Pozostałe osoby będą pełniły funkcje członków Rady Nadzorczej. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych członków Rady Nadzorczej stanowią odpowiednie załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej AC S.A. powołała spośród siebie w skład Komitetu Audytu następujące osoby: Michała Hulbója, Marzenę Annę Smolarczyk, Anatola Timoszuka.

Komitet Audytu w tym samym dniu na podstawie § 16 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej AC S.A. wybrał spośród siebie na Przewodniczącego Komitetu Audytu Michała Hulbója.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz