BRASTER SA (32/2019) Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 32/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BRASTER Spółki Akcyjnej ("BRASTER", "Spółka") informuje, iż w dniu 17 maja 2019 r. powziął informację o zarejestrowaniu z dniem 17 maja 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii L o łącznej liczbie nie większej niż 13.202.483 i wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz w związku z emisją akcji serii M o łącznej liczbie nie większej niż 4.586.330 i wartości nominalnej 0,10 zł.

Wartość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 1.833.715,00 zł (milion osiemset trzydzieści trzy tysiące siedemset piętnaście).

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zarejestrowano na podstawie Uchwały nr 6 oraz 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2019 roku. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom Obligacji serii B1 do B8 oraz przyznanie prawa do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii G.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż Sąd rejestrowy zarejestrował następujące zmiany treści Statutu Spółki:

1) po § 7b Statutu Spółki planuje się dodanie § 7b1 w następującym brzmieniu :

"§ 7b1

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.320.248,30 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 13.202.483 (trzynaście milionów dwieście dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze obligacji Spółki zamiennych na akcje serii B1 do B8 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla każdej serii od B1 do B8, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii L".".

2) po § 7b1 Statutu Spółki planuje się dodanie § 7b2 w następującym brzmieniu :

"§ 7b2

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 458.633 zł (czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 4.586.330 (czterech milionów pięciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu trzydziestu) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii G wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii M może być wykonane nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym."

Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu aktualny tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r, poz. 757)

Załącznik:

Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz