TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 Przychody netto ze sprzedaży 263 978 211 910 61 421 50 716 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 011 6 659 3 027 1 594 Zysk (strata) ze sprzedaży 4 937 662 1 149 158 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 147 1 019 1 198 244 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 637 886 1 312 212 Zysk (strata) netto za rok obrotowy 3 909 -4 101 910 -981 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 138 -89 845 -265 -21 502 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 238 -8 260 55 -1 977 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -30 971 -8 838 -7 206 -2 115 Przepływy pieniężne netto, razem -31 871 -106 943 -7 416 -25 594 Zysk (strata) netto na 1 akcję (w zł/?) 0,17 -0,18 0,04 -0,04 Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zł/?) 0,17 -0,18 0,04 -0,04 Zadeklar. lub wypł. dywid. na 1 akcję (w zł/?) 0,25 0,00 0,06 0,00 Stan na dzień: 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018 Aktywa trwałe 166 131 142 858 38 623 33 223 Aktywa obrotowe 516 655 700 485 120 116 162 903 Aktywa razem 682 786 843 343 158 739 196 126 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 479 136 642 511 111 393 149 421 Zobowiązania długoterminowe 98 562 68 352 22 914 15 896 Zobowiązania krótkoterminowe 380 574 574 159 88 479 133 525 Kapitał własny 203 650 200 832 47 346 46 705 Kapitał zakładowy 4 594 4 594 1 068 1 068 Ilość akcji (w szt.) 22 970 000 22 970 000 22 970 000 22 970 000 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/?) 8,87 8,74 2,06 2,03 Rozwodniona wartość księg. na 1 akcję (w zł/?) 8,87 8,74 2,06 2,03 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz