PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 Przychody ze sprzedaży 48 362 55 382 11 251 13 260 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 517 4 122 120 987 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 512 3 729 119 893 Zysk (strata) netto 280 2 391 65 572 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 280 2 391 65 572 Zysk na akcję (PLN) 0,05 0,40 0,01 0,10 Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,05 0,40 0,01 0,10 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 411 11 015 -1 026 2 637 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 839 -1 291 -1 126 -309 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 119 -3 425 260 -820 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -8 131 6 299 -1 892 1 508 Aktywa 193 777 187 184 45 051 44 478 Zobowiązania długoterminowe 9 232 5 791 2 146 1 376 Zobowiązania krótkoterminowe 78 756 72 979 18 310 17 341 Kapitał własny 105 789 103 286 24 595 24 542 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 105 789 103 286 24 595 24 542 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz