COMARCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 338 688 271 989 78 805 65 094 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 944 568 4 873 136 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 19 354 -3 240 4 503 -775 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 6 955 -6 240 1 618 -1 493 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 104 348 36 484 24 279 8 732 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 508 -26 706 -1 049 -6 391 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 978 11 203 -3 718 2 681 Przepływy pieniężne netto, razem 83 862 20 981 19 513 5 021 Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 0,86 -0,77 0,20 -0,18 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 0,86 -0,77 0,20 -0,18 DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 235 034 182 500 54 687 43 677 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 299 402 3 792 96 Zysk (strata) brutto 17 391 -1 994 4 046 -477 Zysk (strata) netto 15 913 -3 041 3 703 -728 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 164 1 947 5 390 466 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 795 -14 341 -418 -3 432 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 835 14 711 -1 823 3 521 Przepływy pieniężne netto, razem 13 534 2 317 3 149 555 Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349 Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,43 3,03 1,96 0,73 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 8,43 3,03 1,96 0,73 KAPITAŁY 31.03.2019 31.12.2018 Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 866 224 858 146 201 387 199 569 Kapitał własny (jednostki dominującej) 848 171 834 190 197 189 193 998 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz