PROJPRZEM MAKRUM SA (7/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

PROJPRZEM MAKRUM SA (7/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM S.A. na dzień 12.06.2019 r., projekty uchwał

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 7/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PROJPRZEM MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000024679 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 12 czerwca 2019 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018;

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,

e) przeznaczenia zysku za rok 2018;

f) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;

11. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych;

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez Spółkę akcji własnych;

13. Podjęcie uchwał w celu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.

Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz