ABC DATA SA (34/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 34/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 17 maja 2019 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie ( "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (zwane "ZWZ") na dzień 17 czerwca 2019r., na godz. 09:30, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 14.

Porządek obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad ZWZ.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

5. Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABC Data za rok obrotowy 2018,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018,

d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018,

e) pokrycia straty za rok obrotowy 2018,

f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,

h) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SPV Sail sp. z o.o. z działalności SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018,

i) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018,

j) udzielenia członkowi Zarządu SPV Sail sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

7. Zamknięcie obrad ZWZ.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja związana z ZWZ umieszczone są w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem:

http://www.abcdata.com.pl/walne_zgromadzenia

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz