RESBUD SE (22/2019) Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

RESBUD SE (22/2019) Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 maja 2019 roku, odbytego po przerwie w dniu 17 maja 2019 roku oraz o wyborze audytora do sprawozdań finansowych w latach 2018 i 2

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 22/2019

[English version below polish version]

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 17 maja 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 40/1, 31 - 005 Kraków, zwołane w dniu 17 kwietnia 2019 roku. Informacja na temat zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym numer 14/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte w dniu dzisiejszym było kontynuacją zgromadzenia z dnia 9 maja 2019 roku po przerwie.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie odbytego w dniu 17 maja 2019 roku została powzięta jedna uchwała. Obecni akcjonariusze postanowili powziąć uchwałę w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta.

Na podstawie uchwały numer 1/2019 z dnia 17 maja 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wybrać Lahendused Pluss KV O, jako firmę audytorską, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Resbud SE za rok 2018 i 2019 oraz dokona oceny rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok 2018 i 2019.

Za uchwałą oddano: 4.290.000 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ

Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ

Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ

Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2019 roku obecny był jeden akcjonariusz AP ENERGOBAU O z siedzibą w Tallinie, posiadający 4.290.000 akcji, stanowiących 33 % głosów na walnym zgromadzeniu emitenta.

[English version]

legal basis - other regulations

The Management Board of Resbud SE, based in Tallinn, informs that on 17 May 2019 the Extraordinary General Meeting convened on 17 April 2019 was held in Cracow, at Piłsudskiego 40/, 31 - 005 Cracow. Information on the convening of the extraordinary general Meeting was published on the issuer's website and in the current report number 14/2019 of 17 April 2019. The Extraordinary General Meeting held today was the continuation of EGM form 9 May 2019, which was held after the break.

A single resolution was taken on 17 May 2019 during the extraordinary general meeting. The present shareholders decided to take a resolution regarding the choice of company auditor.

On the basis of the resolution number 1/2019 of 17 May 2019, the Extraordinary General Meeting elected Lahendused Pluss KV O as the audit company which shall perform the Company's financial statements audit for the year 2018, 2019 and shall evaluate Company's annual reports for the year 2018, 2019.

In favour: 4.290.000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the EGM

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM

At the Extraordinary General Meeting on 17 May 2019, a single shareholder was present - AP ENERGOBAU O, based in Tallinn, holding a 4.290.000 of shares, representing 33% of the vote at the general meeting of the issuer.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz