O nas

Usługi dla emitentów i posiadaczy znacznych pakietów akcji

W ramach usług bankowości inwestycyjnej proponujemy wsparcie przy pozyskiwaniu kapitału przez podmioty gospodarcze oraz sprzedaży papierów wartościowych przez akcjonariuszy, a w szczególności w:

 • pierwszych ofertach publicznych akcji (IPO),
 • wtórnych ofertach publicznych akcji (SPO),
 • ofertach publicznych akcji z prawem poboru,
 • ofertach kierowanych,
 • transakcjach opartych o przyspieszoną budowę księgi popytu,
 • publicznych ofertach obligacji zamiennych,
 • ofertach publicznych certyfikatów inwestycyjnych,
 • ofertach publicznych obligacji i listów zastawnych.

Usługi doradztwa świadczone w związku z przeprowadzaniem ofert publicznych

W ramach usług doradztwa związanych z przeprowadzeniem ofert publicznych wspólne konsorcjum Biura Maklerskiego mBanku oraz mCorporate Finance zapewnia również:

 • identyfikację potrzeb Klienta w zakresie finansowania działalności,
 • dobór odpowiedniego sposobu i rodzaju finansowania,
 • opracowanie wyceny spółki,
 • opracowanie struktury transakcji,
 • współpracę w zakresie wyboru innych doradców,
 • przygotowanie i prowadzenie prospektu emisyjnego (poza częściami, za które odpowiedzialny jest doradca prawny i audytor),
 • obsługę postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego,
 • doradztwo w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego,
 • opracowanie prezentacji o spółce i ofercie publicznej na potrzeby spotkań z Inwestorami,
 • organizację i przeprowadzenie premarketingu oferty (spotkania analityka z Inwestorami),
 • organizację marketingu oferty (spotkania Zarządu Spółki z Inwestorami),
 • koordynację oferty publicznej,
 • współpracę przy postępowaniu przed KDPW i GPW,
 • wsparcie Spółki na rynku wtórnym po przeprowadzeniu oferty publicznej.

Biuro Maklerskie mBanku uczestniczy ponadto w konsorcjach dystrybucyjnych akcji w ramach ofert publicznych organizowanych przez podmioty spoza Grupy mBanku, a także oferuje usługi subemisji inwestycyjnej.

Możliwość połączenia funkcji dystrybucyjnej i subemisyjnej skutkuje zwiększeniem efektywności w plasowaniu emisji akcji.

Oferujemy również swoje usługi w zakresie:

 • przygotowania i przeprowadzania wezwań do sprzedaży lub zamiany akcji, transakcji przymusowych wykupów akcji oraz skupów akcji własnych,
 • przygotowania programów motywacyjnych opartych na akcjach,
 • procesów przeniesienia notowań z New Connect na parkiet główny GPW, oraz
 • pozyskania kapitału przed wejściem na GPW (pre-IPO).

 

Usługi dla spółek notowanych na GPW i New Connect

Proponujemy także takie usługi dla spółek notowanych na GPW i New Connect jak prowadzenie rejestru sponsora emisji oraz pełnienie funkcji animatora emitenta. Usługa sponsora emisji polega na prowadzeniu zbiorczego rachunku inwestycyjnego dla Inwestorów, którzy nie zdecydowali się zdeponować swoich akcji na indywidualnych rachunkach inwestycyjnych.

 

Potencjał Dystrybucyjny

Biuro Maklerskie mBanku umożliwia skonstruowanie optymalnej sieci sprzedaży, zapewniającej maksymalną efektywność dotarcia do wszystkich grup Inwestorów.

Potencjał dystrybucyjny Biura Maklerskiego mBanku stanowi kilkuset tysięczna baza Klientów, do której należą m.in.:

 • Krajowi inwestorzy instytucjonalni,
 • Zagraniczne instytucje finansowe,
 • Klienci indywidualni.

Biuro Maklerskie mBanku utrzymuje na bieżąco kontakt z szerokim gronem zarządzających, doradców i analityków działających na rzecz inwestorów instytucjonalnych zarówno w kraju jak i zagranicą.