Rejestr Akcjonariuszy

6 września 2019 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w efekcie czego wprowadzone zostały nowe rozwiązania:

  • obowiązkowej dematerializacji akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo – akcyjnych,
  • ograniczenia prawa akcjonariusza do pozostania anonimowym,
  • ujednolicenia sposobu zbywania różnych rodzajów akcji,
  • ujednolicenia zasad zwoływania walnych zgromadzeń.

Rejestr akcjonariuszy prowadzone będą przez uprawnione podmioty zewnętrzne, np. biuro maklerskie, bank prowadzący działalność maklerską lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

W rejestrze akcjonariuszy będą gromadzone podstawowe dane dotyczące spółki oraz szczegółowe dane dotyczące akcji.

Wpis w rejestrze akcjonariuszy będzie dokonywany na żądanie osoby mającej interes prawny (np. zmiana właściciela akcji) lub spółki.

Zasadnicze zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, jednak nowelizacja zobowiązuje wszystkie prywatne spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne do dokonania szeregu czynności przygotowawczych w 2020 roku zgodnie  z poniższym harmonogramem:

01.01.2020 r. – wejście w życie obowiązku posiadania strony www służącej do obsługi walnych zgromadzeń akcjonariuszy,

30.06.2020 r. – maksymalny termin na wybór (uchwałą walnego zgromadzenia) i podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy,

30.06.2020 r. – maksymalny termin na pierwsze wezwanie spółki do akcjonariuszy odnośnie zwrotu posiadanych akcji,

31.10.2020 r. – maksymalny termin na ostatnie wezwanie spółki do akcjonariuszy odnośnie zwrotu posiadanych akcji,

01.01.2021 r. – utrata ważności przez akcje w formie dokumentowej (zachowanie wyłącznie mocy dowodowej w zakresie wykazania przez akcjonariusza przysługujących mu praw udziałowych),

01.01.2026 r. – utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w rejestrze akcjonariuszy.

Zainteresowanych ofertą na prowadzenie rejestru akcjonariuszy prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego, natomiast na pytania odpowiemy bezpośrednio pod numerem: 22  697 47 95

FORMULARZ KONTAKTOWY