Regulaminy i regulacje dla Klientów Biura maklerskiego mBanku

Nota prawna

Biuro maklerskie mBanku dokłada wszelkich starań aby informacje prezentowane na jego stronach internetowych były zgodne z prawdą, jednakże nie gwarantujemy ich poprawności oraz nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym Serwisie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Biuro maklerskie mBanku świadczy usługi na rzecz Klientów na zasadach określonych w obowiązujących regulaminach świadczenia usług, oraz po spełnieniu przez Klienta innych wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorca korzystając z części lub całości Serwisu PAP może wykorzystywać pochodzące z Serwisu PAP informacje wyłącznie dla własnych, wewnętrznych potrzeb informacyjnych, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie.

Od 20 listopada 2020 r. nowy adres siedziby mBanku i adres korespondencyjny Biura maklerskiego mBanku to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.

Nazwa Dom Maklerski mBanku (mDM) oznacza używaną do 31 grudnia 2019 r. nazwę handlową wyodrębnionej jednostki organizacyjnej mBanku S.A. - Biura Maklerskiego (BM).

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 9 listopada 2016 roku, poz. 1823), informujemy Klientów będących konsumentami, że podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich („podmiotami uprawnionymi” w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy) właściwymi dla Biura Maklerskiego mBanku są:

 

Aktualizacja informacji o podmiotach przechowujących aktywa Klientów Biura maklerskiego mBanku

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wszystkie środki pieniężne klientów były deponowane wyłącznie na rachunkach prowadzonych przez  mBank S.A., Bank Pekao S.A., Kredyt Bank S.A., Deutsche Bank S.A., J.P. Morgan, Societe Generale oraz Commerzbank AG.
Środki pieniężne Klientów deponowane na rachunkach pieniężnych prowadzonych przez Spółkę są przechowywane w bankach, na rachunkach bankowych prowadzonych dla Spółki lub na lokatach. Spółka otrzymuje z tego tytułu pożytki. Na żądanie Klienta Spółka udziela dodatkowych informacji o wysokości tych pożytków.

 

Systemy wykonania zleceń

Biuro maklerskie mBanku zobowiązane jest do opublikowania informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń na postawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/576 z dnia 8 czerwca 2016r. uzupełniającego dyrektywę parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń dla pięciu najlepszych pod względem wolumenu obrotu systemów wykonywania zleceń w odniesieniu do wszystkich wykonywanych zleceń klientów dla każdej kategorii instrumentów finansowych, wskazanych w regulacjach.

Informujemy, że z uwagi na ograniczenia wynikające z przeppisów prawa, usługa wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych nie jest dostępna dla klientów:

- posiadających miejsce zamieszkania / siedzibę w Królestwie Belgii

 

- osób fizycznych będących obywatelami USA / amerykańskimi rezydentami podatkowymi (zgodnie z amerykańskim kodeksem podatkowym*),

- osób prawnych, których krajem rezydencji podatkowej, lub miejscem rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego jest USA.

 

*Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:

1) posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa);

2) uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta);

3) dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA;

4) przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że:

1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;

3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;

6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.

Po zakończeniu sesji giełdowej 20.03.2020 r. wstrzymujemy na czas nieoznaczony przyjmowanie zleceń, w wyniku realizacji których może zostać otwarta pozycja krótka w opcjach. Zlecenia sprzedaży będą przyjmowane i realizowane tylko do wysokości salda opcji na rachunku inwestycyjnym.

Ograniczenia wprowadzamy na podstawie §31 ust.7 Regulaminu świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym obowiązującego w Biurze maklerskim mBanku.

 

 

Listy spółek notowanych na GPW, zaklasyfikowanych do kat. A1,A2,A3 na potrzeby określania wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich i możliwości wykorzystania kredytów na zakup akcji znajdują się tutaj:

Obowiązujące listy papierów wartościowych

 • A1 – zawiera spółki, które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 100% ceny akcji,
 • A2 - zawiera spółki, które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 75% ceny akcji,
 • A3 - zawiera spółki które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 50% ceny akcji,

Regulamin udzielania osobom fizycznym przez mBank S.A. kredytów maklerskich

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

Informacja o terminie uzupełnienia niedoboru depozytu zabezpieczającego:

Zgodnie z par. 104 pkt. 8 Regulaminu świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym, informujemy, iż depozyt zabezpieczający należy uzupełnić do godziny 8:00 w następnym dniu sesyjnym po wystąpieniu niedoboru.

Aktualną wysokość depozytów zabezpieczajacych można znaleźć TUTAJ


Informacja o ograniczeniu przyjmowania zleceń na opcje

Począwszy od zakończenia sesji giełdowej 20.03.2020 r. wstrzymane jest na czas nieoznaczony przyjmowanie zleceń, w wyniku realizacji których może zostać otwarta pozycja krótka w opcjach. Zlecenia sprzedaży będą przyjmowane i realizowane tylko do wysokości salda opcji na rachunku inwestycyjnym. Ograniczenia wprowadzamy na podstawie §31 ust.7 Regulaminu świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym obowiązującego w Biurze maklerskim mBanku.

 

Informacja o instrumentach  pochodnych mogących być przedmiotem transakcji na rachunkach typu daytrading:

W ramach Umowy prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług maklerskich w obrocie organizowanym derywatami w formule daytrading przedmiotem transakcji mogą być kontrakty terminowe na WIG20.

 

Informacja o czasie realizacji zlecenia:

Standardowy czas realizacji zlecenia w okresie gdy zawierane są transakcje na rynku zorganizowanym wynosi 2 sekundy.

Dla zleceń w usłudze rynków zagranicznych, których szacowana wartość przekracza równowartość 500 000 EUR, czas przekazania zlecenia do realizacji przez Brokera Zagranicznego (KBC Bank NV) jest wydłużony z uwagi na wymaganą regulacjami wewnętrznymi Brokera oraz giełdy zagranicznej dodatkową weryfikację zleceń.

 

Szczególne zasady przyjmowania zleceń

Biuro Maklerskie mBanku, zgodnie z zaleceniami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie mającymi na celu podwyższenie bezpieczeństwa obrotu giełdowego, wprowadził szczególne zasady przyjmowania niektórych zleceń.

Zgodnie z tymi zasadami Biuro maklerskie mBanku nie przyjmuje za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego dyspozycji dotyczących:

a) zleceń na rynek kasowy, których wartość przekracza 5 mln zł.

b) zleceń na rynek terminowy, których wolumen przekracza 500 sztuk.

c) zleceń kupna papierów wartościowych na rynku kasowym, których limit ceny w zleceniu jest większy o:

 • 40 % w stosunku do kursu ostatniej transakcji ( lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji,
 • 80% w stosunku do kursu ostatniej transakcji (lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji rynku NewConnect,
 • 15% w stosunku do kursu ostatniej transakcji ( lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla obligacji.

d) zleceń sprzedaży papierów wartościowych na rynku kasowym, których limit ceny w zleceniu jest mniejszy o:

 • 40 % w stosunku do kursu ostatniej transakcji ( lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji,
 • 80% w stosunku do kursu ostatniej transakcji (lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji rynku NewConnect,
 • 15% w stosunku do kursu ostatniej transakcji ( lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla obligacji.

Zleceń zamykających otwarte pozycje na derywatach (skutkiem czego nastąpi zmniejszenie wymaganego depozytu zabezpieczającego) w przypadku wystąpienia niedoboru depozytu, na którego pokrycie nie ma środków na rachunku inwestycyjnym.

Ww. zlecenia mogą być składane przez Klientów w drodze dyspozycji telefonicznych oraz osobiście – w PUM w Warszawie.


Biuro maklerskie mBanku nie przyjmuje zleceń na certyfikaty strukturyzowane oraz warranty bez limitu ceny, tj. zleceń PKC i PCR.

W przypadku dużych wahań kursów Biuro maklerskie mBanku może przyjmować zlecenia z limitem ceny znacznie odbiegającym od kursu odniesienia, w szczególności jeśli zlecenie spowoduje zawarcie transakcji.

Złożenie zlecenia przekraczającego maksymalną wartość lub wolumen, o którym mowa w „Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP” - Dział IV, § 14, ust. 2 i 3 oraz w  „Załączniku nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” - §27 ust. 2 i 3. oznacza jednocześnie zgodę składającego zlecenie na dodatkowe jego potwierdzenie przez Biuro maklerskie mBanku S.A. wymagane zgodnie z zapisami „Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP” - Dział IV, § 14, ust. 2 i 3 oraz w „Załączniku nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” - §27 ust. 2 i 3.

 

Szczególne zasady obsługi zleceń dla akcji podlegających ograniczeniom, wynikającym z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych

 • Instrumenty polegające ograniczeniom obrotu w zw. Regulacją S oraz Zasadą 144A, co do których Biuro maklerskie przyjmuje zlecenia i prowadzi badanie, o którym mowa w części B Załącznik nr 14 SZOG:

Wykaz akcji, których obrót podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933), część B Załącznika Nr 14 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, oświadczenie emitenta oraz firmy inwestycyjnej.

Wskazane instrumenty finansowe dostępne są wyłącznie systemach eMakler oraz mInwestor, a w przypadku oferty publicznej również w aplikacji mobilnej, w obsłudze telefonicznej i w PUM w Warszawie.

Przesłanki mogące wskazywać na bycie Osobą Amerykańską → https://www.mdm.pl/addstatic/kid/GPW-US/PrzeslankiUSperson.pdf

 • Instrumenty polegające ograniczeniom obrotu w zw. Regulacją S, co do których Biuro maklerskie nie prowadzi badania, o którym mowa w części A Załącznik nr 14 SZOG oraz które są nieaktywne w BM mBanku:

Wykaz akcji, których obrót podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933), część A Załącznika Nr 14 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, oświadczenie emitenta oraz firmy inwestycyjnej.

 

Weryfikacja poprawności parametrów zlecenia w serwisie transakcyjnym

Przed wysłaniem dyspozycji zlecenia w serwisie transakcyjnym, Inwestor powinien zweryfikować poprawność wprowadzonych parametrów. W szczególności kontroli podlegać powinny:

 • Przedmiot zlecenia: Kupno lub Sprzedaż,
 • Walor, na który opiewa zlecenie,
 • Ilość papierów wartościowych w zleceniu
 • Poprawne określenie limitu ceny - prawidłowe jest wyłącznie wprowadzenie konkretnego limitu ceny lub wystawienie zlecenia bez limitu np. PKC, PCR!
 • inne, dodatkowe warunki zlecenia np. limit aktywacji.

Podczas przechodzenia pomiędzy poszczególnymi polami w formatce zlecenia zalecamy używanie klawisza TAB.

Potwierdzenie wysłania dyspozycji nie jest jednoznaczne z jej prawidłową weryfikacją przez system informatyczny Biura maklerskiego mBanku. Każdorazowo po wysłaniu dyspozycji należy sprawdzić jej status za pomocą funkcji STAN BIEŻĄCY / ZLECENIA.

 

Szczególne zasady przyjmowania dyspozycji

Informujemy, że Biuro maklerskie mBanku działając na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich określił szczególne warunki przyjmowania niektórych zleceń i dyspozycji w zakresie rejestracji uczestnictwa w WZA/NWZA.
Takie dyspozycje przyjmowane są do 15 - dnia poprzedzającego datę WZA/NWZA (data WZA/NWZA minus 15 dni) przez serwis transakcyjny oraz telefonicznie i w PUM w Warszawie.

Biuro maklerskie mBanku przyjmuje oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych zapisów złożonych w ramach ofert publicznych wyłącznie w drodze dyspozycji telefonicznych oraz osobiście – w PUM w Warszawie. Biuro maklerskie mBanku nie przyjmuje tych oświadczeń przez serwisy internetowe.

 

Szczególne zasady wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych

Informujemy, że z uwagi na ograniczenia wynikające z przepisów prawa, usługa wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych nie jest dostępna dla klientów:

- posiadających miejsce zamieszkania / siedzibę w Belgii,
- osób fizycznych będących obywatelami USA / amerykańskimi rezydentami podatkowymi (zgodnie z amerykańskim kodeksem podatkowym*),
- osób prawnych, których krajem rezydencji podatkowej, lub miejscem rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego jest USA.

 

*Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:

1)   posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa);

2)   uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta);

3)   dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA;

4)   przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że:

1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;
3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;
6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.