Zlecenia z rozliczeniem w walutach obcych

Szczegółowe zasady świadczenia usług w zakresie obsługi rynków zagranicznych z rozliczeniem w walutach obcych dla rachunków inwestycyjnych prowadzonych w mBM, z wyłączeniem rachunków w ramach usługi eMakler.

1. Rozliczenie transakcji może być dokonywane w walucie polskiej lub w walucie notowania Instrumentu Zagranicznego.
2. O ile Klient nie określił inaczej, walutą domyślną rozliczenia jest waluta polska.
3. Zmiana domyślnej waluty rozliczenia każdego zlecenia może być dokonane przez Klienta w formatce zlecenia.
4. Zlecenia z rozliczeniem w walucie notowania (waluta obca) mogą być składane osobiście, telefonicznie lub w Serwisie Inwestora.
5. Klient zobowiązany jest posiadać w momencie przyjmowania przez BM zlecenia kupna pełne pokrycie zlecenia tj. pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji dla BM.
6, Pełne pokrycie wartości zlecenia kupna Instrumentów Zagranicznych rozliczanego w walucie notowania instrumentu obliczane jest jako iloczyn ilości instrumentów będących przedmiotem zlecenia i ceny określonej w zleceniu.
7. Pokryciem zleceń kupna Instrumentów Zagranicznych mogą być tylko środki pieniężne, zapisane i nie zablokowane w momencie przyjęcia zlecenia na rachunku pieniężnym, w tym należności zapisane w rejestrze należności Klienta wyrażone w walucie, w której nastąpi rozliczenie zlecenia.
8. Dla zleceń z rozliczeniem w walucie innej niż waluta polska określone zostają następujące stawki prowizji maklerskiej:

 

 

Prowizja maklerska przy obrocie instrumentami finansowymi dla zleceń składanych za pośrednictwem Internetu

Prowizja maklerska przy obrocie instrumentami finansowymi dla zleceń składanych w sposób inni niż za pośrednictwem Internetu

Deutsche Börse
(DEU-XETRA)

0,29% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, nie mniej niż 5 EUR

0,95% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, nie mniej niż 25 EUR

NYSE
(USA-NYSE)

0,29% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, nie mniej niż 5 USD

0,95% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, nie mniej niż 25 USD

NASDAQ
(USD-NASDAQ)

0,29% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, nie mniej niż 5 USD

0,95% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, nie mniej niż 25 USD

London Stock Exchange
(GBR-LSE)

0,29% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, nie mniej niż 5 GBP

0,95% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, nie mniej niż 25 GBP

9. Środki pieniężnie i należności wyrażone w walutach innych niż waluta polska nie są uwzględnianie w wycenie zabezpieczenia kredytowego.

10. Wypłata pożytków pieniężnych dokonywania jest w walucie polskiej,

11. Z zastrzeżeniem pkt. 13, przelewy na rachunek maklerski w walutach innych niż waluta polska mogą być dokonywane przelewem na jedno z poniższych kont walutowych.

USD - 83 1140 1023 0000 3830 0000 1094       mBank      SWIFT: BREXPLPWBYD
EUR - 02 1140 1023 0000 3830 0000 1097       mBank      SWIFT: BREXPLPWBYD
GBP - 56 1140 1023 0000 3830 0000 1095       mBank      SWIFT: BREXPLPWBYD

UWAGA: przy przelewach w walutach mogą się pojawić prowizje banków-nadawców.

W tytule przelewu należy określić numer rachunku maklerskiego (8 cyfr) oraz imię i nazwisko właściciela rachunku maklerskiego.

UWAGA: Podane na umowach prowadzenia rachunku inwestycyjnego indywidualne numery kont do przelewów na rachunek inwestycyjny służą wyłącznie do przelewów w złotych polskich.
W przypadku gdy zostanie dokonany przelew na taki rachunek w walucie innej niż polska, kwota zostanie automatycznie przewalutowana po aktualnym kursie mBanku.

12. Z zastrzeżeniem pkt. 13,  wypłaty z rachunku maklerskiego w walutach innych niż waluta polska mogą być dokonywane przelewem na zdefiniowane w umowie konto walutowe Klienta prowadzone w Polsce.

13. Wpłaty, wypłaty i przelewy w walutach innych niż waluta polska nie są realizowane dla rachunków typu Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).