Pozostałe instrumenty

Transakcje pakietowe mogą być zawierane pod warunkiem łącznego spełnienia wymogu minimalnej wartości pakietu będącego przedmiotem transakcji oraz zachowania ograniczenia maksymalnego odchylenia kursu transakcji.

 

Minimalna wartość transakcji pakietowej określana jest przez Zarząd Giełdy, przy czym ta wartość minimalna nie może być mniejsza niż 200 000 zł.

 

Wymagania względem kursu transakcji pakietowej:

Transakcje zawierane w godzinach  8.30-17.05:
Różnica między kursem transakcji, a ostatnim kursem danego instrumentu nie może być wyższa niż 10%.

Transakcje zawierane w godzinach  17.05-17.20:
Różnica między kursem transakcji, a kursem odniesienia danego instrumentu - równym średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji z ostatniej sesji giełdowej ważonej obrotami (VWAP) - nie może być wyższa niż 40%. Dla obligacji i listów zastawnych różnica ta nie może być wyższa niż 10%.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd Giełdy może wyrazić zgodę na transakcje niespełniające tych warunków.

 

Rozliczenie transakcji pakietowych:
Termin rozliczenia transakcji pakietowych nie może być dłuższy niż 30 dni.