Aktualizacja zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki OPONEO.PL S.A.

23.02.2024 17:30

 

Aktualizacja zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki OPONEO.PL S.A. - komunikat

 

Aktualizacja zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki OPONEO.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000275601, REGON: 093149847, NIP: 9532457650 („Spółka”).

 

Niniejsza aktualizacja („Aktualizacja”) zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Oferty Sprzedaży”) ogłoszonego w dniu 13 lutego 2024 r. przez  Darayavahus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-149), przy ulicy Elizy Orzeszkowej 44/2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001076277 („Podmiot Nabywający 1”) oraz Tyre Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osielsku (kod pocztowy 86-031), przy ulicy Wilczej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001077229 („Podmiot Nabywający 2”) (Podmiot Nabywający 1 oraz Podmiot Nabywający 2 dalej jako „Podmioty Nabywające”) dotyczy: (i) wydłużenia przez Podmioty Nabywające terminu zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży do dnia 29 lutego 2024 r., do godz. 12 czasu warszawskiego oraz zmiany Daty Rozliczenia; oraz (ii) zmiany proponowanej Ceny Zakupu z kwoty 47 zł (czterdzieści siedem złotych) za jedną Akcję Nabywaną do kwoty 52,20 zł (pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) za jedną Akcję Nabywaną.

 

Wszelkie wyrażenia niezdefiniowane w niniejszej Aktualizacji, zachowują znaczenie nadane im w Zaproszeniu.

 

Podmioty Nabywające postanawiają zmienić w następujący sposób treść pierwszego akapitu punktu 3 Zaproszenia:

 

Proponowana cena zakupu Akcji Nabywanych w ramach niniejszego Zaproszenia wynosi 52,20 zł (pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) za jedną Akcję Nabywaną („Cena Zakupu”).

Podmioty Nabywające postanawiają zmienić w następujący sposób treść pierwszego akapitu punktu 5 Zaproszenia:

 

Publikacja niniejszego Zaproszenia:

13.02.2024

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży:

(„Data Rozpoczęcia”)

 

14.02.2024

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży:

(„Data Zakończenia”)

 

29.02.2024, godz. 12 czasu warszawskiego

Przewidywany dzień rozrachunku i rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych („Data Rozliczenia”)

 

5.03.2024

Podmioty Nabywające zastrzegają sobie prawo do dalszej zmiany terminów wskazanych w Zaproszeniu i zaktualizowanych na podstawie niniejszej Aktualizacji.

 

Poza zmianą pierwszych akapitów punktów 3 i 5 Zaproszenia, pozostałe postanowienia Zaproszenia pozostają niezmienione.

 

Niniejsza Aktualizacja ani Zaproszenie nie stanowią wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i kolejnych Ustawy o Ofercie Publicznej. Niniejsza Aktualizacja ani Zaproszenie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1610). Aktualizacja ani Zaproszenie nie będą traktowane jako oferta sprzedaży lub nakłonienie do oferowania kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych ani nie stanowią reklamy lub promocji instrumentu finansowego lub Spółki w każdej jurysdykcji, w której jest to zabronione.

 

Aktualizacja ani Zaproszenie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, który zamierza odpowiedzieć na Zaproszenie. W jakichkolwiek sprawach związanych z Aktualizacją i Zaproszeniem, Akcjonariusze, do których skierowane jest Zaproszenie powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusze odpowiadający na Zaproszenie ponoszą wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

 

Niniejsza Aktualizacja ani Zaproszenie nie naruszają przepisów prawa w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zaproszenie oraz późniejsze transakcje dotyczące Akcji Nabywanych zawierane w związku z Zaproszeniem mogą podlegać w niektórych jurysdykcjach ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, a osoby zapoznające się z niniejszą Aktualizacją i Zaproszeniem powinny uzyskać informacje na temat takich ograniczeń oraz ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może naruszyć przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi w danej jurysdykcji.

 

Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą akcji, o których mowa w Zaproszeniu, powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki, a także dokładnie przeanalizować i ocenić te informacje, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

 

Aktualizacja nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu administracji publicznej.

 

Aktualizacja została opublikowana w dniu 23.02.2024 r. Tekst Aktualizacji (oraz tekst Zaproszenia) jest również dostępny na stronie internetowej Biura maklerskiego mBanku S.A. (www.mdm.pl).