Wpłaty, przelewy
Mam środki dostępne pod zlecenia, a przy próbie przelewu pojawia się błąd. Co jest przyczyną?
rozwiń
Przelejesz jedynie gotówkę. Saldo gotówki prezentujemy w polu Gotówka w bloczku Środki finansowe. Przy przelewie poza mBank kwotę przelewu pomniejsz o opłatę (zgodnie z Tabelą opłat i prowizji).
Mam gotówkę na rachunku, jednakże przy zleceniu przelewu pojawia się błąd. Co robię źle?
rozwiń
Wartość przelewu nie może przekraczać salda posiadanej gotówki pomniejszonego o opłatę za przelew (zgodnie z Tabelą opłat i prowizji).
Jak mogę zasilić rachunek inwestycyjny?
rozwiń
Rachunek inwestycyjny zasilisz zwykłym przelewem. Numer rachunku bankowego jest przypisany do rachunku inwestycyjnego i znajdziesz go w serwisie transakcyjnym w zakładce Ustawienia => Informacje o rachunku.
Jak zlecić przelew z mInwestora?
rozwiń
Przelew zlecisz w serwisie transakcyjnym. W zakładce Portfel -> Finanse -> Przelej. Konieczny jest wybór rachunku docelowego i wpisanie kwoty.
Właśnie sprzedałem akcję, kiedy mogę przelać środki?
rozwiń
W momencie sprzedaży akcji na rachunek inwestycyjny trafiają należności. Rozliczenie (zamiana na gotówkę) następuje po 2 dniach sesyjnych od dnia sprzedaży, zwykle w godzinach 12:00-13:00. Wyjątkiem są giełdy amerykańskie, dla których rozliczenie (zamiana na gotówkę) następuje następnego dnia sesyjnego po dniu sprzedaży,
Jak mogę dodać/zmienić rachunek, na który można dokonać przelewu?
rozwiń

Rachunek bankowy można zdefiniować w serwisie mInwestor w zakładce wnioski => zmiana rachunku bankowego do przelewów

lub

drogą pocztową. W przesłanej do nas prośbie na adres Biura maklerskiego, prosimy wskazać numer rachunku w formacie NRB (26 cyfr), nazwę banku oraz złożyć podpis zgodny z posiadanym przez nas wzorcem. Dodatkowo, należy dokonać przelewu ze wskazanego rachunku na rachunek inwestycyjny. Na tej podstawie dokonujemy weryfikacji danych rachunku.

Jak przelać środki w walucie obcej na rachunek inwestycyjny?
rozwiń
Przelewy na rachunek maklerski w walutach innych niż waluta polska neleży wykonać na jedno z poniższych kont walutowych.
USD 83 1140 1023 0000 3830 0000 1094 mBank SWIFT: BREXPLPWBYD
EUR 02 1140 1023 0000 3830 0000 1097 mBank SWIFT: BREXPLPWBYD
GBP 56 1140 1023 0000 3830 0000 1095 mBank SWIFT: BREXPLPWBYD
W tytule przelewu należy określić numer rachunku maklerskiego (8 cyfr) oraz imię i nazwisko właściciela rachunku maklerskiego.
UWAGA: przy przelewach w walutach mogą się pojawić prowizje banków-nadawców.
UWAGA: Podane na umowach prowadzenia rachunku inwestycyjnego indywidualne numery kont do przelewów na rachunek inwestycyjny służą wyłącznie do przelewów w złotych polskich. W przypadku gdy zostanie dokonany przelew na taki rachunek w walucie innej niż polska, kwota zostanie automatycznie przewalutowana po aktualnym kursie mBanku.
Rynki zagraniczne
Ile wynosi prowizja internetowa przy obrocie akcjami/ETF na rynkach zagranicznych?
rozwiń
0,29%, min. 14 PLN przy rozliczeniu w PLN lub 0,29%, min. 4 USD,EUR,GBP przy rozliczeniu w walucie notowania
Czy mogę kupować akcje zagraniczne bez przewalutowania?
rozwiń
Jeśli masz na rachunku obcą walutę to w momencie składania zlecenia możesz wybrać walutę za którą chcesz kupić walor.
Czy mogę składać zlecenia z ważnością inną niż 1 dzień?
rozwiń
Twoje zlecenie może być ważne tylko podczas jednej sesji albo mieć dłuższy, maksymalnie 30 – dniowy termin ważności.
Po jakim czasie rozliczane są transakcje na rynkach zagranicznych?
rozwiń
Na giełdzie niemieckiej i wielkiej brytanii analogicznie jak w przypadku rynku polskiego rozliczenie odbywa się po 2 dniach sesyjnych (D+2). Wyjątkiem są giełdy amerykańskie, dla których rozliczenie należności następuję następnego dnia sesyjnego (D+1).
Dlaczego przy składaniu zlecenia z rozliczeniem w PLN blokowana kwota jest wyższa niż iloczyn liczby akcji, limitu ceny i bieżącego kursu walutowego?
rozwiń
Gdy złożysz zlecenie kupna z rozliczeniem w PLN, zablokujemy środki na Twoim rachunku powiększone o 2% wartości zlecenia na wypadek zmiany kursu walutowego w okresie ważności zlecenia. Do obliczenia wartości blokady stosujemy średni kurs NBP dla waluty zlecenia.
Po jakim kursie zostaną przewalutowane moje środki jeśli nie mam na rachunku waluty obcej i złożę zlecenie z rozliczeniem w PLN?
rozwiń

Średni spread na transakcjach na rynkach zagranicznych w 2021 nie przekroczył 0.2%.

 

Przykład:

Gdy będziesz kupować akcje np. Google notowane w USD, a kurs rynkowy(mid-Reuters) 1 USD=4zł, zapłacisz za 1 dolara 4.004 zł

Gdy będziesz sprzedawać te same akcje, a kurs rynkowy nadal będzie 1 USD=4 zł, otrzymasz 3.996 złotych za 1 dolara.

Oznacza to, że różnica między kupnem a sprzedażą jednej jednostki waluty wyniosła tylko 0.8 grosza.

 

Przykład opracowaliśmy na podstawie historycznego średniego spreadu z 2021 roku. Pamiętaj, spread może zmieniać się w nadzwyczajnych sytuacjach w zależności od sytuacji rynkowej.

W jakich godzinach odbywa się handel na rynkach zagranicznych?
rozwiń
KRAJ GIEŁDA OPIS RYNKU W SERWISIE INWESTORA GODZINY SESJI WG CZASU POLSKIEGO GODZINY SESJI WG CZASU LOKALNEGO
Niemcy Deutsche Börse DEU-XETRA 9:00 – 17:35 9:00 – 17:35
Stany Zjednoczone NYSE USA-NYSE 15:30 – 22:00
(14:30 – 21:00)
9:30 – 16:00
Stany Zjednoczone NASDAQ USA-NASDAQ 15:30 – 22:00
(14:30 – 21:00)
9:30 – 16:00
Wielka Brytania London Stock Exchange GBR-LSE 9:00 – 17:35 8:00 – 16:35
W jakiej walucie dostanę dywidendę z akcji zagranicznych?
rozwiń
Dywidendy i inne pożytki pieniężne z instrumentów zagranicznych wypłacamy w PLN wg kursów walut obowiązujących u naszego brokera na rynki zagraniczne KBC Bank NV (opartych o kurs mid-Reuters + 0,1% marży).
Kto realizuje zlecenia na rynkach zagranicznych?
rozwiń
Zlecenia realizowane są za pośrednictwem brokera zagranicznego – KBC Bank NV.
Czy mogę złożyć zlecenie na rynku zagranicznym z limitem aktywacji?
rozwiń

Niestety nie możesz używać dodatkowych parametrów zleceń takich jak: limit aktywacji, ilość ujawniana, ilość minimalna, typ limitu PEG.


Nie można także składać zleceń specjalnych na walory zagraniczne.

Czy są dostępne jakieś opracowania dotyczące spółek zagranicznych?
rozwiń
Analizy spółek notowanych na giełdach zagranicznych przygotowane przez analityków Biura maklerskiego mBanku znajdziesz TUTAJ
Jak przelać środki w walucie obcej na rachunek inwestycyjny?
rozwiń
Przelewy na rachunek maklerski w walutach innych niż waluta polska mogą być dokonywane przelewem na jedno z poniższych kont walutowych.
USD 83 1140 1023 0000 3830 0000 1094 mBank SWIFT: BREXPLPWBYD
EUR 02 1140 1023 0000 3830 0000 1097 mBank SWIFT: BREXPLPWBYD
GBP 56 1140 1023 0000 3830 0000 1095 mBank SWIFT: BREXPLPWBYD

UWAGA: przy przelewach w walutach mogą się pojawić prowizje banków-nadawców.

W tytule przelewu należy określić numer rachunku maklerskiego (8 cyfr) oraz imię i nazwisko właściciela rachunku maklerskiego.


UWAGA: Podane na umowach prowadzenia rachunku inwestycyjnego indywidualne numery kont do przelewów na rachunek inwestycyjny służą wyłącznie do przelewów w złotych polskich. W przypadku gdy zostanie dokonany przelew na taki rachunek w walucie innej niż polska, kwota zostanie automatycznie przewalutowana po aktualnym kursie mBanku.

Czy inwestowanie na rynkach zagranicznych wiąże się z dodatkowymi opłatami?
rozwiń

Na rynkach zagranicznych mogą występować dodatkowe opłaty takie jak podatek transakcyjny. Przed złożeniem zlecenia zapoznaj się z zasadami opodatkowania na danym rynku oraz zapewnij środki na rachunku inwestycyjnym na pokrycie dodatkowych opłat.

Instrumenty podlegające opodatkowaniu są oznaczone w Wykazie Instrumentów Zagranicznych

.
Jak wyglądają kwestie podatkowe przy inwestowaniu na rynkach zagranicznych?
rozwiń

Zasady opodatkowania dochodów uzyskanych z inwestycji na rynkach zagranicznych są analogiczne jak zasady opodatkowania dochodów giełdowych uzyskanych na giełdzie polskiej. Wystawimy Ci PIT-8C, na którym zsumujemy dochody i koszty z giełd zagranicznych i z giełdy polskiej.


Dywidendy spółek z rynków zagranicznych są opodatkowane u źródła wg. odpowiedniej dla danego rynku/kraju rejestracji instrumentu bazowego stawki podatkowej (np. USA - 15%*, Niemcy - 26,375%, Wielka Brytania - 0%).


*W Biurze maklerskim mBanku dla amerykańskich spółek stosujemy preferencyjną, obniżoną 15% stawkę opodatkowania wynikającą z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obniżona stawka ma zastosowanie dla klientów (osób fizycznych) będących polskimi rezydentami podatkowymi. W przypadku pozostałych klientów zastosowanie ma stawka 30%.

Czy każdy klient posiada dostęp do rynków zagranicznych?
rozwiń
Dostęp do rynków zagranicznych posiada każdy klient będący osobą fizyczną i rezydentem. Nierezydenci i klienci posiadający rachunki firmowe nie mają dostępu do usługi rynków zagranicznych.
Co to jest ETF?
rozwiń
ETF to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie. W założeniu ETF ma jak najwierniej odwzorowywać zachowanie danego indeksu giełdowego. Dyrektywy unijne i przepisy krajowe regulują to w jaki sposób działają ETF-y, podobnie jak dzieje się to przy innych funduszach inwestycyjnych. Tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje.
Gdzie znajdę listę dostępnych ETF z rynków zagranicznych?
rozwiń
Listę dostępnych w naszej ofercie ETF-ów znajdziesz na naszej stronie - lista ETF.
Jaka jest wysokość opłaty depozytowej od instrumentów zagranicznych?
rozwiń
Wysokość opłaty depozytowej od wartości instrumentów zagranicznych zapisanych na rachunku wynosi 0,15 % (w skali roku), opłata pobierana jest w okresach półrocznych. Wysokość opłaty sprawdzamy weryfikując każdego dnia czy wycena zagranicznych papierów przekracza 10 000 zł. Jeśli w danym dniu nie przekracza, to nie naliczamy opłaty za taki dzień. Jeśli przekracza to naliczamy ją od wartości aktywów przemnożonych przez stawkę 0,15% w skali roku. Na koniec półrocza sumowane są wartości naliczone we wszystkie dni, gdy wycena przekraczała 10 000 zł.
mObywatel a dostęp do rynków zagranicznych
rozwiń
Jeśli przy otwarciu rachunku maklerskiego użyłeś dokumentu tożsamości mObywatel – nie umożliwimy Ci inwestowania na rynkach zagranicznych. Jeśli chcesz inwestować na rynkach zagranicznych zmień dokument tożsamości na dowód osobisty. Możesz to zrobić w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej.
Rachunek IKE / IKZE
Czy mogę posiadać jednocześnie IKE i IKZE?
rozwiń
Tak, możesz posiadać oba konta równocześnie.
Czy mogę dodać pełnomocnika do rachunku?
rozwiń
Tak, można dodać pełnomocnika do rachunku.
Czy mogę dodać osobę uposażoną do rachunku?
rozwiń
Tak, można dodać osobę uposażoną do rachunku.
Kto to jest osoba uposażona do rachunku?
rozwiń
To osoba uprawniona do dziedziczenia środków z IKE/IKZE. Posiadacz konta IKE/IKZE wskazuje uposażonych oraz określa jaki procent kapitału ma trafić do danej osoby.
Czy mogę mieć więcej niż jeden rachunek IKE/IKZE?
rozwiń
Nie, można posiadać tylko jeden rachunek danego typu.
Ile wynosi roczny limit wpłat na IKE/IKZE?
rozwiń
Wpłaty na IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć 3-krotności przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, na IKZE można wpłacić maksymalnie 1,2 krotność przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Aktualne limity wpłat na rachunki IKE oraz IKZE sprawdzisz na naszej stronie.
Czy dywidendy pomniejszają limit wpłat na IKE/IKZE?
rozwiń
Nie, dywidendy ani innego pożytki wynikające z posiadania papierów wartościowych nie pomniejszają rocznego limitu wpłat.
Czy na IKE/IKZE można przetransferować akcje?
rozwiń
Wpłaty na IKE/IKZE mogą być tylko pieniężne w PLN, wyjątkiem będzie transfer środków z innego konta IKE/IKZE o tym samym profilu(konta maklerskiego).
Czy jeśli miałem IKE/IKZE i zamknąłem czy mogę otworzyć jeszcze raz?
rozwiń
Nowy rachunek można otworzyć jeśli wcześniejsze zamknięcie wynikało z zamknięcia rachunku bez skorzystania z uprawnień emerytalnych. Jeśli zrobiłeś wypłatę w związku z uzyskaniem uprawnień do wypłaty to nie możesz otworzyć kolejnego konta IKE/IKZE.
Kiedy otrzymam potwierdzenie zawarcia umowy IKE/IKZE?
rozwiń
Potwierdzenie założenia rachunku IKE/IKZE w Biurze maklerskim znajdziesz w treści umowy rachunku. Jeśli potrzebujesz potwierdzenia w innej formie napisz do nas na adres mbm@mbank.pl.
Czy mogę wpłacić więcej środków niż w limicie konta IKE/IKZE
rozwiń
Nie, nie można wpłacić więcej środków niż limit roczny.
Jak przenieść IKE / IKZE z innej instytucji
rozwiń
  1. Złóż wniosek o otwarcie konta IKE/IKZE w mBanku przez internet.
  2. W umowie znajdziesz zaświadczenie niezbędne do transferu środków z obecnego IKE/IKZE na IKE/IKZE w mBanku, gdzie znajdziesz komplet danych (w tym numer rachunku) potrzebnych do zlecenia transferu w firmie, która prowadzi Twoje obecne IKE/IKZE.
  3. Złóż dyspozycję wypłaty transferowej w instytucji, która prowadzi Twoje obecne IKE/IKZE załączając dokument potwierdzający otwarcie konta.
  4. W kolejnym kroku zrób przelew aktywacyjny ze swojego numeru bankowego na rachunek IKE/IKZE.
  5. Po przyjściu wypłaty transferowej oraz weryfikacji przelewu uaktywnimy konto, a hasło do pierwszego logowania dostaniesz smsem. Login znajdziesz w umowie.
  6. Jeśli masz IKE/IKZE w Biurze Maklerskim mBanku i chcesz przetransferować środki na IKE/IKZE eMakler, otwórz IKE/IKZE eMaklera i skontaktuj się z mLinią.
W co mogę inwestować na koncie IKE/IKZE?
rozwiń
Na rachunkach IKE/IKZE można inwestować w instrumenty z rynku polskiego(bez kontraktów i opcji) i zagranicznego.
Czy mogę dokonać wypłaty z IKE bez zamykania konta?
rozwiń
Tak, możesz zrobić wypłatę częściową, ale kwota wypłacona nie może być większa niż wpłaty dokonane na IKE.
Czy mogę dokonać wypłaty z IKZE bez zamykania konta?
rozwiń
Nie, na rachunku IKZE nie ma częściowych wypłat.
Czy na rachunek IKE/IKZE mogę dokonać wpłaty w walucie obcej?
rozwiń
Nie, na rachunek możesz wpłacać jedynie w PLN.
Czy na rachunku IKE/IKZE muszę inwestować samodzielnie?
rozwiń
Tak, rachunek IKE/IKZE w BM jest to rachunek inwestycyjny w ramach prawnych IKE/IKZE i wszystkie decyzje będziesz podejmować samodzielnie.
Czy w ramach konta IKE/IKZE mam zwolnienie z podatku od dywidend z rynków zagranicznych?
rozwiń
Niestety nie, dywidendy z rynków zagranicznych są pobierane u źródła czyli Biuro maklerskie otrzymuje kwoty netto, jedynym wyjątkiem są akcje z giełdy londyńskiej gdzie podatek wynosi 0%.
Jak mogę zamknąć rachunek IKE/IKZE?
rozwiń
Rachunek IKE/IKZE można zamknąć wysyłając odpowiednią dyspozycję podpisaną notarialnie do Biura maklerskiego. Dyspozycję znajdziesz na stronie przejdź do przydatnych dokumentów.
Czy jeśli nie osiągam dochodów mogę dokonywać wpłat na ike/ikze?
rozwiń
Tak.
Czy jak założę IKE/IKZE muszę dokonywać regularnych wpłat?
rozwiń
Nie, wpłaty jak i wpłacane kwoty o ile mieszczą się w limitach są dobrowolne.
Czy na rachunki IKE/IKZE mogę przelać środki express elixirem?
rozwiń
Tak, przelew express elixirem można wykonać w godzinach 8:00 - 20:00. Tabelę dostępności przelewów znajdziesz tutaj. Nasza dostępność wskazana jest jako "mBank bankowość korporacyjna".
Podatki
Do kiedy biuro maklerskie musi wysłać PIT-8C
rozwiń
Biuro maklerskie jest zobowiązane przesłać informację PIT-8C w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeśli wyraziłeś zgodę na PIT8C w wersji elektronicznej to znajdziesz go w zakładce historia → dokumenty PIT, w przeciwnym przypadku PIT wyślemy listem poleconym.
Jak uzyskać duplikat PIT-8C i czy pobierana jest opłata?
rozwiń

Duplikat jest wystawiany na życzenie klienta i można go otrzymać drogą elektroniczną na adres email lub drogą korespondencyjną. Opłata za wystawienie duplikatu wynosi 80 zł.

Pamiętaj PIT8C jest dostępny za darmo na stronie Ministerstwa Finansów służącej do rozliczeń podatkowych.

Wydaje mi się, że na moim PIT8C są niezgodności danych finansowych. Co zrobić?
rozwiń
Jeśli są uzasadnione powody, aby sądzić, że na PIT8C występują niezgodności danych finansowych, należy skontaktować się z Biurem maklerskim. Następnie zamówić formularz zawierający szczegóły PIT8C. Znajdziesz tam wszystkie transakcje będące podstawą do sporządzenia PIT8C wraz z prowizjami. Koszt formularza to 80 zł, który ulegnie zwrotowi w razie wykazania przez klienta niezgodności. W przypadku kiedy klient odmówi zamówienia szczegółów PIT8C, podstawą do rozpatrzenia reklamacji będzie tylko i wyłącznie pełne zestawienie wszystkich transakcji z całego roku podatkowego sporządzone przez klienta, w którym będą wskazane niezgodności z PIT8C otrzymanym z BM.
Jak mogę otrzymać PIT-8C, którego nie odebrałem z poczty?
rozwiń

Jeśli nastąpił zwrot PIT-u do Biura na życzenie możemy wysłać duplikat PIT8c na adres email lub drogą korespondencyjną. Opłata za wystawienie duplikatu wynosi 80 zł.

Pamiętaj PIT8C jest dostępny za darmo na stronie Ministerstwa Finansów służącej do rozliczeń podatkowych.

Czy mogę otrzymać wykaz operacji, na podstawie których Biuro Maklerskie mBanku wystawiło na moje nazwisko Informacje PIT-8C i czy jest pobierana za to opłata?
rozwiń

Tak. Takie zestawienia można otrzymać na adres email lub drogą korespondencyjną. Opłata za szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów związanych z odpłatnym zbyciem papierów wartościowych w danym roku podatkowym wynosi 80 zł.

Jeśli poniosłem stratę, a wcześniej nie miałem dochodów z tytułu inwestycji na giełdzie, to czy mam obowiązek złożenia PIT-38 do US?
rozwiń
Tak, PIT należy złożyć bez względu czy jest zysk czy strata.
Czy posiadając kilka rachunków otrzymuję PIT-8C do każdego rachunku osobno?
rozwiń
Jeżeli posiadasz w naszym Biurze więcej niż jeden rachunek inwestycyjny, obliczenia podatkowe przeprowadzane są osobno na każdym z rachunków i następnie łącznie uwzględniane w jednym dokumencie PIT-8C.
Mam rachunek małżeński. Czy wystawiany jest jeden, wspólny PIT-8C?
rozwiń
W przypadku rachunku małżeńskiego, obliczenia podatkowe przeprowadzone dla danego rachunku dzielone są po połowie i każdy ze współmałżonków dostaje PIT-8C wystawiony imiennie na siebie zawierający po 50% wartości wyliczonych dla rachunku.
Czy pełnomocnik dostaje PIT-8C?
rozwiń
Nie. Informację PIT-8 otrzymuje tylko właściciel rachunku.
W którym miejscu wskazać chęć otrzymania PIT8c w wersji elektronicznej?
rozwiń
Należy w serwisie transakcyjnym zaznaczyć taką opcję w zakładce historia → dokumenty PIT
Czy jeśli były tylko transakcje kupna, a nie było sprzedaży, będzie wystawiony PIT-8C?
rozwiń
Nie. Jednak w sytuacji, w której klient kupił w obrocie prawa poboru i zostały w danym roku zrealizowane przez zapis podstawowy na akcje nowej emisji PIT8C będzie wystawiony i będzie zawierał koszt związany z kupnem praw poboru na giełdzie, lecz nie będzie uwzględniał żadnych przychodów.
Jak wyglądają kwestie podatkowe przy inwestowaniu na rynkach zagranicznych?
rozwiń

Uzyskane dochody z inwestycji na rynkach zagranicznych opodatkowane są analogicznie jak dochody giełdowe uzyskane na giełdzie polskiej. Wystawimy Ci PIT-8C, na którym zsumujemy dochody i koszty z giełd zagranicznych i z giełdy polskiej.


Dywidendy spółek z rynków zagranicznych są opodatkowane u źródła wg. odpowiedniej dla danego rynku / kraju rejestracji instrumentu bazowego stawki podatkowej (np. USA - 15%*, Niemcy - 26,375%, Wielka Brytania - 0%).


*W Biurze maklerskim mBanku dla amerykańskich spółek stosujemy preferencyjną, obniżoną 15% stawkę opodatkowania wynikającą z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obniżona stawka ma zastosowanie dla klientów (osób fizycznych) będących polskimi rezydentami podatkowymi. W przypadku pozostałych klientów zastosowanie ma stawka 30%.

mInwestor
Gdzie w mInwestor zaktualizuję numer telefonu?
rozwiń
Numer telefonu zaktualizujesz w zakładce wnioski → zmiana danych
Gdzie w mInwestor zaktualizuję adres mailowy?
rozwiń
Adres mailowy zaktualizujesz w zakładce wnioski → zmiana danych
Czym różni się aplikacja mobilna (mBank Giełda) od tej na komputer (mInwestor)?
rozwiń
Większość kluczowych do inwestowania funkcjonalności jest dostępna w obydwu platformach. mInwestor dodatkowo posiada takie narzędzia jak:
 • zlecenia specjalne
 • zyski/straty na pozycjach zamkniętych
 • program do zaawansowanej analizy technicznej.
Czy jeżeli otworzę kilka rachunków to do każdego będę miał osobne dane do logowania?
rozwiń
Niezależnie od liczby posiadanych rachunków logujesz się do nich korzystając z jednego identyfikatora i hasła. Po zalogowaniu możesz przełączać się między rachunkami bez konieczności ponownej autentykacji.
Czy za platformę transakcyjną mInwestor ponoszę dodatkową opłatę? Jak mogę zacząć z niej korzystać?
rozwiń
Platforma mInwestor jest dostępna bez dodatkowych opłat dla wszystkich naszych klientów, którzy posiadają rachunek maklerski, rachunek IKE lub IKZE. Po założeniu rachunku otrzymasz dane do pierwszego logowania. Nie musisz nic instalować. Wystarczy zalogować się na stronie https://minwestor.mbank.pl/mdm/#/login i można zawierać pierwsze transakcje.
Zapomniałem hasła do mInwestora. Jak mogę się zalogować?
rozwiń
Jeżeli zapomniałeś hasła do logowania, będziemy mogli nadać Ci nowe. W tym celu należy zadzwonić na infolinię pod numer 22 697 49 49. Niezbędna jest weryfikacja tożsamości z wykorzystaniem hasła do identyfikacji telefonicznej, które ustalałeś w umowie rachunku.
Czy do mInwestora loguję się tymi samymi danymi co do aplikacji mobilnej?
rozwiń
Tak, dane do logowania są te same.
Jak mam zrobić przelew?
rozwiń
Aby przelać środki przejdź do zakładki portfel, a następnie okna finanse. W finansach wybierz przycisk przelew który otworzy okno z wyborem rachunku i miejscem na kwotę. Następnie zatwierdzasz.
Gdzie znajdę poradnik jak korzystać z serwisu transakcyjnego?
rozwiń
Przewodnik po mInwestorze znajdziesz TUTAJ
mBank Giełda
Czy aplikacja mobilna jest płatna?
rozwiń
Nie, aplikacja jest bezpłatna. Wystarczy rachunek maklerski z dostępem do internetu.
Czy do aplikacji mobilnej loguję się tymi samymi danymi co do mInwestora?
rozwiń
Tak, dane do logowania są te same.
Czy w aplikacji mobilnej dostępne są notowania online z giełd: polskiej i zagranicznych?
rozwiń
Tak w aplikacji masz dostęp do notowań online w zakładce Notowania.
Co muszę zrobić aby korzystać z aplikacji mobilnej?
rozwiń
Po prostu pobierasz ją ze sklepu google play dla Android lub app store dla iPhone. Instalujesz i logujesz się loginem oraz hasłem do mInwestora. Aplikacji mBank Giełda nie musisz dodatkowo aktywować.
Czym różni się aplikacja mobilna (mBank Giełda) od tej na komputer (mInwestor)?
rozwiń
Większość kluczowych do inwestowania funkcjonalności jest dostępna w obydwu platformach. mInwestor dodatkowo posiada takie narzędzia jak:
 • zlecenia specjalne
 • zyski/straty na pozycjach zamkniętych
 • program do zaawansowanej analizy technicznej.
Jak mogę zapisać się na IPO/nowe emisje przez mBank Giełda?
rozwiń
Zapisy na IPO planujemy udostępnić w kolejnej wersji aplikacji.
Jak sprawdzić wynik z inwestycji za bieżący rok?
rozwiń
Szacunkowy wynik na rachunku znajdziesz wybierając na dolnym pasku ikonę portfel, a potem przechodząc do sekcji wycena rachunku.
Od jakiej wersji systemów operacyjnych można pobrać aplikacje mBank Giełda?
rozwiń
Aplikację mBank Giełda możesz pobrać jeśli twoje urządzenie ma system operacyjny w wersji minimum Android 9.0 lub iOS 13.0 ( lub nowsze).
Statica
Co to jest Statica?
rozwiń
Statica to darmowy program do podglądu notowań oraz analizy technicznej.
Jak pobrać Statice w wersji mobilnej?
rozwiń
Aplikację można pobrać z poziomu smartfona – App Store/Sklep Google Play. Nazwa aplikacji to NOM 3.
Czy mogę składać zlecenia z poziomu programu Statica?
rozwiń
Statica służy wyłącznie do podglądu notowań oraz analizy wykresów.
Czy w Statice można ustawiać alerty cenowe?
rozwiń
Tak, jest to podstawowa funkcjonalność programu.
Gdzie znajdę dane do logowania aplikacji mobilnej notowania mobilne 3?
rozwiń
Aby poprawnie uruchomić notowania mobilne należy:
 • w polu Grupa wpisać mdm,
 • w polu Użytkownik wpisać Twój identyfikator, którego używasz do logowania do serwisu transakcyjnego,
 • w polu Hasło wpisz 6 ostatnich cyfr Twojego numeru PESEL
Jak przenieść koszyki notowań z mInwestora do Statici?
rozwiń
To są 2 niezależne platformy. Należy oddzielnie utworzyć koszyki w programie Statica i mInwestor.
Skąd pobrać Statice w wersji stacjonarnej?
rozwiń
Program Statica można pobrać z Tutaj
Serwis informacyjny
Jak dostanę się do serwisu informacyjnego?
rozwiń
Do serwisu informacyjnego dostaniesz się przez systemy transakcyjne:
 • mInwestor (ostatnia kategoria w menu, prawy dolny róg ekranu)
 • eMakler (prawy górny róg w sekcji „ANALIZY”)
 • mBank Giełda (dolna zakładka „więcej”)
Co to jest serwis informacyjny?
rozwiń
Serwis informacyjny to platforma na której zamieszczamy raporty analityczne i informacje o spółkach. Znajdziesz tam również wysyłane przez spółki komunikaty rynkowe ESPI/EBI.
Co znajdę w serwisie informacyjnym?
rozwiń
W serwisie informacyjnym masz dostęp do analiz, komentarzy i rekomendacji naszych analityków. Znajdziesz w nim najważniejsze wskaźniki finansowe, a spółki spełniające wybrane kryteria wyszukasz w „skanerze spółek”. Możesz skorzystać z przygotowanych w skanerze zestawów filtrów, a także ustawić własne parametry i sprawdzić np.:
 • stopę dywidendy
 • kapitalizację
 • zmianę przychodów i zysków
 • zmianę kursu w ostatnich 12 miesiącach
W serwisie znajdziesz również komunikaty ESPI/EBI wysyłane przez spółkę oraz kalendarium raportów finansowych. Dla szybszego podglądu najważniejszych dla Ciebie informacji możesz stworzyć listę najchętniej obserwowanych spółek.
Prowizje i opłaty
Ile wynosi prowizja przy obrocie akcjami/ETF na rynku polskim?
rozwiń
Dla zleceń internetowych prowizja transakcyjna przy obrocie akcjami i ETF wynosi 0,39% min. 5 zł.
Ile wynosi prowizja przy obrocie kontraktami terminowymi?
rozwiń
Dla zleceń internetowych prowizja wynosi:
 • Dla kontraktów indeksowych – 9 zł za każdy kontrakt;
 • Dla kontraktów akcyjnych – 2,90 zł za każdy kontrakt.
Ile wynosi prowizja przy obrocie obligacjami?
rozwiń
Dla zleceń internetowych 0,19% wartości transakcji, min. 5 zł.
Ile wynosi prowizja przy obrocie instrumentami z rynku zagranicznego – akcjami i ETF?
rozwiń
Dla zleceń internetowych 0,29% min. 14 PLN/4 EUR/4 USD/4 GBP.
Ile wynosi prowizja przy obrocie opcjami?
rozwiń
Dla zleceń internetowych 2% wartości premii, ale nie mniej niż 2 zł i nie więcej niż 9 zł za każdą opcję.
Zlecenie zostało zrealizowane w 3 transzach. Czy prowizja też zostanie pobrana trzy razy?
rozwiń
Prowizja zostaje pobrana od całkowitej wartości zrealizowanego zlecenia, niezależnie w ilu częściach zostało zrealizowane.
Chcę przenieść papiery wartościowe z innego biura maklerskiego, ale prowizja w mBanku jest za wysoka. Czy mogę negocjować warunki?
rozwiń
Wysokość prowizji można negocjować wyłącznie na podstawie obrotów na rachunku maklerskim.
Robię dużo transakcji, ale prowizja jest za wysoka. Czy mogę negocjować warunki?
rozwiń
Tak, wysokość prowizji można negocjować na podstawie obrotów na rachunku maklerskim.
Anulowałem częściowo zrealizowane zlecenie. Czy zostanie pobrana prowizja za całą wartość zlecenia?
rozwiń
Prowizja zostanie pobrana wyłącznie od zrealizowanej części zlecenia.
Anulowałem niezrealizowane zlecenie. Czy zostanie pobrana prowizja?
rozwiń
Prowizja zostanie pobrana wyłącznie od zrealizowanego zlecenia.
Czy przy wygaśnięciu kontraktu pobierana jest prowizja?
rozwiń
Tak
Czy inwestowanie na rynkach zagranicznych wiąże się z dodatkowymi opłatami?
rozwiń

Na rynkach zagranicznych mogą występować dodatkowe opłaty takie jak podatek transakcyjny. Przed złożeniem zlecenia zapoznaj się z zasadami opodatkowania na danym rynku oraz zapewnij środki na rachunku inwestycyjnym na pokrycie dodatkowych opłat.

Instrumenty podlegające opodatkowaniu są oznaczone w Wykazie Instrumentów Zagranicznych dostępnym TUTAJ

Czy przy aktywnym korzystaniu z rachunku maklerskiego można uniknąć opłaty za prowadzenie rachunku?
rozwiń
Opłata za prowadzenie rachunku jest pobierana niezależnie od aktywności inwestorów.
Ile wynosi opłata za prowadzenie rachunku?
rozwiń
Opłata za prowadzenie rachunku wynosi 50 zł rocznie jeśli wyrazisz zgodę na komunikację elektroniczną. Jeśli chcesz otrzymywać raporty i informacje o zmianach na papierze opłata wyniesie 100 zł rocznie.
Jaka jest wysokość opłaty depozytowej od instrumentów zagranicznych?
rozwiń
Wysokość opłaty depozytowej od wartości instrumentów zagranicznych zapisanych na rachunku wynosi 0,15 % (w skali roku), opłata pobierana jest w okresach półrocznych.Wysokość opłaty sprawdzamy weryfikując każdego dnia czy wycena zagranicznych papierów przekracza 10 000 zł. Jeśli w danym dniu nie przekracza, to nie naliczamy opłaty za taki dzień. Jeśli przekracza to naliczamy ją od wartości aktywów przemnożonych przez stawkę 0,15% w skali roku. Na koniec półrocza sumowane są wartości naliczone we wszystkie dni, gdy wycena przekraczała 10 000 zł.
Notowania
Jak uruchomić notowania?
rozwiń
Notowania są dostępne od razu po otwarciu rachunku, zobaczysz je w zakładce notowania lub w aplikacji statica.
Czy mogę mieć bezpłatnych 5 najlepszych ofert w notowaniach?
rozwiń
O 5 ofert zawnioskujesz z zakładki wnioski → wniosek o notowania. Jeśli w poprzednim miesiącu Twoje obroty były wyższe niż 100 000 PLN możesz zawnioskować o pakiet VIP i otrzymać notowania za darmo. Jeśli nie masz jeszcze takich obrotów możesz zawnioskować o płatne 5 ofert w cenie 108,24 PLN za miesiąc.
Inne
Co to jest rachunek maklerski?
rozwiń
Rachunek maklerski to rachunek prowadzony w domu lub biurze maklerskim na rzecz klienta. Na rachunku maklerskim zapisujemy instrumenty finansowe. Jest potrzebny np. jeśli chcesz kupować lub sprzedawać akcje spółek notowanych na giełdzie.
Jak otworzyć rachunek maklerski?
rozwiń
Rachunek maklerski otworzysz zdalnie, bez wychodzenia z domu. Złóż wniosek. Po weryfikacji formularza dostaniesz na maila dokumenty. Następnie wykonaj przelew aktywacyjny. Gdy go zweryfikujemy otrzymasz SMS z hasłem do logowania.
zaufało nam ponad 300 000 inwestorów
Elektroniczne zawarcie umowy krok po kroku

 

Pamiętaj, żeby otworzyć rachunek dla osoby fizycznej potrzebujemy:

 • dokumentu, który potwierdza Twoją tożsamość (polskiego dowodu osobistego lub dokumentu mObywatel (mDowodu) lub paszportu. Jeżeli nie jesteś obywatelem Polski możemy poprosić o kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terenie Polski lub innego kraju Unii Europejskiej
 • dane Urzędu Skarbowego, właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania
 • numer należącego do Ciebie rachunku bankowego do dokonywania wypłat z rachunku maklerskiego.
 1. Wypełnij wniosek online - w trakcie składania wniosku zapytamy w jaki sposób chcesz potwierdzić swoją tożsamość. Możesz wybrać:

  Jeśli chcesz założyć rachunek na spółkę najpierw skontaktuj się z nami.

  UWAGA ! Jeżeli do otwarcia rachunku maklerskiego użyjesz dokumentu mObywatel (mDowód), inwestowanie na rynkach zagranicznych nie będzie możliwe. Jeśli chcesz inwestować na rynkach zagranicznych zidentyfikuj się przy użyciu polskiego dowodu osobistego lub paszportu

  • mam rachunek w mBanku – poprosimy o zalogowanie do serwisu transakcyjnego banku,
  • e-dowód z PIN (dowód osobisty z warstwą elektroniczną  wydany od 4 marca 2019 r.), 
  • zdalne potwierdzenie tożsamości - poprosimy o załączenie skanów lub zdjęć polskiego dowodu osobistego i drugiego dokumentu, który potwierdzi Twoją tożsamość,
  • osobiste potwierdzenie tożsamości w Punkcie usług maklerskich,jeśli identyfikujesz się przy użyciu polskiego dowodu osobistego, dokumentu mObywatel (mDowód) lub paszportu.
 • Po tym jak otrzymamy Twój wniosek i potwierdzimy Twoją tożsamość, przygotujemy dla Ciebie dokumenty związane z rachunkiem. Otrzymasz je mailem w formie zaszyfrowanego załącznika. Wyślemy Ci SMS z hasłem do ich otworzenia.

 • Aby aktywować rachunek inwestycyjny, wyślij przelew weryfikacyjny na numer rachunku do wpłat w biurze maklerskim mBanku. Znajdziesz go w umowie w polu ‘nr NRB dla przelewów pieniężnych’ . Środki przelej z należącego do Ciebie rachunku, który podałeś na wniosku online (muszą zgadzać się imię, nazwisko i adres).

 • Jak zaksięgujemy i zweryfikujemy wpłatę, otrzymasz e-mail potwierdzający aktywację rachunku oraz SMS z hasłem do logowania do serwisu mInwestor. 

 • Możesz się zalogować i zawierać pierwsze transakcje.
nowoczesne i stabilne platformy transakcyjne i serwis informacyjny
Jak potwierdzę swoją tożsamość?

Swoją tożsamość możesz potwierdzić:

 
 • zdalnie, bez wychodzenia z domu (e-dowód lub zdjęcia/skany dokumentów):
  • jeśli masz ważny polski dowód osobisty (główny dokument) i 
  • chcesz założyć rachunek indywidualny na osobę fizyczną

lub

 
 • w Biurze maklerskim mBanku na ul. Prostej 20 w Warszawie. Umów się na dogodny termin wizyty, jeśli: 
  • masz ważny polski dowód osobisty lub dokument mObywatel (mDowód), ale wolisz potwierdzić tożsamość w PUM lub,
  • nie masz polskiego obywatelstwa, polskiego dowodu osobistego i legitymujesz się paszportem lub,
  • jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby lub 
  • nie będziesz beneficjentem rzeczywistym rachunku, o który wnioskujesz lub,
  • chcesz założyć rachunek z pełnomocnikiem.

Jeśli chcesz założyć rachunek na spółkę najpierw skontaktuj się z nami.

kompleksowa oferta
Zdalne potwierdzenie tożsamości:

 

eDowód z PIN

Swoją tożsamość możesz potwierdzić dowodem osobistym z warstwą elektroniczną. Urzędy wydają go w Polsce od 4 marca 2019 r.

 1. Przygotuj e-dowód. Upewnij się, ze masz 4-cyfrowy kod PIN. Bez niego, nie możesz skorzystać z tej formy potwierdzenia swojej tożsamości.
 2. W swoim telefonie z systemem Android (minimum 7.0) albo iOS (minimum 13.2) włącz NFC.
 3. Zainstaluj aplikację eDO App ze sklepów Google Play lub App Store i uruchom
 4. Zeskanuj kod QR z wniosku lub wpisz numer samodzielnie
 5. Potwierdź przekazanie swoich danych z e-dowodu do biura maklerskiego.
 6. Wpisz numer CAN swojego dowodu osobistego.
 7. Przyłóż e-dowód do telefonu ( w miejscu gdzie jest antena NFC). W tym momencie sprawdzamy jest certyfikat z e-dowodu.
 8. Wprowadź PIN do e-dowodu, który ustaliłeś w urzędzie jak odbierałeś dokument.
 9. Potwierdziliśmy Twoją tożsamość.

UWAGA! Jeżeli masz problemy z aplikacją eDO App – zajrzyj na stronę dostawcy: https://www.edoapp.pl
 

Skany/zdjęcia dokumentów

 

Swoją tożsamość możesz potwierdzić zdalnie, także jeśli nie posiadasz eDowodu. Na wniosku poprosimy Cię o załączenie skanów lub zdjęć dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość:

 
 • obu stron polskiego dowodu osobistego oraz
 • obu stron prawa jazdy lub strony paszportu ze zdjęciem i dowolnej innej strony paszportu

Jeśli nie posiadasz paszportu ani prawa jazdy załącz skany dowolnego dokumentu z listy:

 
 • karta pobytu
 • legitymacja studencka/szkolna - jeśli zawiera PESEL
 • legitymacja emeryta-rencisty
 • książeczka wojskowa/żeglarska - jeśli zawiera PESEL
 • legitymacja służbowa - jeśli zawiera PESEL

Dokumenty załączone do wniosku powinny zawierać wyłącznie Twoje dane osobowe. Jeśli na skanach lub zdjęciach będą znajdować się dane osobowe osób trzecich, będziemy musieli usunąć pliki, a Twój wniosek zostanie odrzucony.

 

Skany lub zdjęcia dokumentu muszą być w kolorze oraz wyraźne tak by umożliwić swobodny odczyt danych i obrazów. Nie mogą być niczym przysłonięte ani rozmyte. Przy wykonywaniu zdjęcia należy unikać odbicia światła i głębokiego cienia na fotografowanym dokumencie. Maksymalna wielkość pojedynczego pliku to 4 MB, akceptowane formaty to: JPG, PNG i PDF. Jeśli skany lub zdjęcia dokumentów będą niewyraźne lub niewystarczającej jakości nie będziemy mogli zrealizować Twojego wniosku.

Jak mogę zdalnie potwierdzić swoją tożsamość?
rozwiń

Zawierając umowę elektronicznie w celu potwierdzenia tożsamości możesz wybrać:

 • mam rachunek w mBanku – poprosimy o zalogowanie do serwisu transakcyjnego mBanku,
 • e-dowód z PIN (dowód osobisty z warstwą elektroniczną wydany od 4 marca 2019 r.).

lub przekazać skan/zdjęcie polskiego dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu, którym może być:

 • polski paszport ,
 • prawo jazdy wydane w Polsce ,
 • karta pobytu ,
 • legitymacja studencka/szkolna -– jeśli zawiera PESEL ,
 • legitymacja emeryta-rencisty ,
 • książeczka wojskowa -– jeśli zawiera PESEL ,
 • legitymacja służbowa -– jeśli zawiera PESEL ,
Jakim dokumentem mogę potwierdzić swoją tożsamość osobiście w Punkcie Usług Maklerskich?
rozwiń

Jeśli preferujesz potwierdzenie tożsamości osobiście w placówce Biura maklerskiego mBanku (PUM) na ul. Prostej 20 w Warszawie potrzebujesz ważny polski dowód osobisty lub dokument mObywatel (mDowód). Jeśli nie masz polskiego obywatelstwa, polskiego dowodu osobistego lub dokumentu mObywatel (mDowód) możesz legitymować się paszportem.

 

Umów się na dogodny termin wizyty – kontakt.

 

UWAGA ! Jeżeli do potwierdzenia tożsamości użyjesz dokumentu mObywatel (mDowód), inwestowanie na rynkach zagranicznych nie będzie możliwe. Jeśli chcesz inwestować na rynkach zagranicznych zidentyfikuj się przy użyciu polskiego dowodu osobistego lub paszportu.,

Jak mogę przenieść rachunek inwestycyjny do Biura maklerskiego mBanku?
rozwiń
Załóż rachunek w Biurze maklerskim mBanku W swoim Biurze zleć transfer papierów wartościowych na rachunek w mBanku Po 2-3 dniach papiery wartościowe będą na Twoim rachunku. Za przyjęcie akcji z GPW nie pobieramy opłat.
Jeśli chcesz przetransferować akcje zagraniczne, skontaktuj się z nami.
Jak mogę zrealizować spadek?
rozwiń

Jeśli chcesz  zrealizować dyspozycje dotyczące aktywów zapisanych na rachunku inwestycyjnym zmarłego  klienta,  prześlij do nas:

 • skrócony odpis aktu zgonu,
 • prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.

Możesz je dostarczyć na kilka sposobów:

 • pocztą elektroniczną na adres mbm@mbank.pl.   (prześlij dokumenty jako pliki pdf lub zdjęcia),

lub

 • osobiście w Punkcie Usług Maklerskich ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa (przynieś oryginały dokumentów lub ich kopie potwierdzone notarialnie),

lub

 • przesłać pocztą na adres Biuro maklerskie mBanku ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa (prześlij oryginały dokumentów lub ich kopie potwierdzone notarialnie).

Koniecznie przekaż nam adres e-mail oraz numer telefonu do siebie lub jednego ze spadkobierców.

Gdy otrzymamy dokumenty,  w ciągu kilku dni skontaktujemy się w sprawie dalszych kroków.

Jeżeli dokumenty wysłane były na adres e-mail, to przy składaniu dyspozycji będziemy potrzebowali oryginałów dokumentów lub kopii potwierdzonych notarialnie. Prześlemy również w tej sprawie informację.

 

Dodatkowe informacje (różne przypadki) :

 1. Na rachunku osoby zmarłej znajdują się instrumenty finansowe (akcje, obligacje) – obejmujący je spadkobierca musi mieć rachunek maklerski. Jeżeli chcesz założyć rachunek maklerski w Biurze maklerskim mBanku TUTAJ znajdziesz instrukcję, jak to zrobić.
 2. Jest jeden spadkobierca- potrzebna jest dyspozycja spadkobiercy dotycząca środków pieniężnych i instrumentów finansowych należących do zmarłego klienta.
 3. Jest kilku spadkobierców -potrzebne jest zawarcie między spadkobiercami umowy o częściowy dział spadku. Dodatkowo, jeżeli na rachunku osoby zmarłej znajdują się instrumenty finansowe, każdy spadkobierca musi mieć rachunek maklerski.
 4. Jest kliku spadkobierców w tym jednym jest  żona mąż osoby zmarłej - potrzebne jest zawarcie między spadkobiercami umowy o częściowy dział spadku ze zniesieniem współwłasności.
 5. Wśród spadkobierców jest osoba małoletnia – może być konieczne uzyskanie prawomocnego postanowienia sądu rodzinnego co do nabycia przez osobę małoletnią spadku.
 6. Wśród spadkobierców jest osoba ubezwłasnowolniona – może być konieczne uzyskanie prawomocnego postanowienia sądu rodzinnego co do nabycia przez osobę ubezwłasnowolnioną spadku.
 7. Żyjący małżonek osoby zmarłej nie jest spadkobiercą. Jeżeli nie było rozdzielności majątkowej to małżonek zmarłego klienta jest współwłaścicielem aktywów znajdujących się na rachunku maklerskim. Konieczny jest udział małżonka zmarłego klienta w sprawie spadkowej.
 8. Wśród spadkobierców jest osoba zmarła – potrzebne są skrócony odpis aktu zgonu oraz prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.
Gdzie zmienię hasło do mInwestora?
rozwiń
Hasło do mInwestora zmienisz w zakładce ustawienia → formularz zmiany hasła
Gdzie znajdę informację o instrumentach, które mogę kupić za środki z kredytu maklerskiego?
rozwiń
Informacje znajdziesz w Obowiązujących listach papierów wartościowych (strona zewnętrzna mBank)
A1 – zawiera spółki, które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 100% ceny akcji, A2 - zawiera spółki, które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 75% ceny akcji, A3 - zawiera spółki które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 50% ceny akcji,
Jak dodać pełnomocnika do rachunku?
rozwiń
Jeśli chcesz dodać pełnomocnika do rachunku pobierz i wypełnij formularz ze strony. Po odesłaniu pełnomocnictwa z podpisem notarialnym wprowadzimy je do systemu.
Czy do uzyskania kredytu potrzeba jest zgoda współmałżonka?
rozwiń
Tak, jeśli nie masz rozdzielności majątkowej potrzebna jest zgoda współmałżonka.
Co to jest depozyt do uzupełnienia i co się stanie jak nie uzupełnię depozytu?
rozwiń
Depozyt do uzupełnienia to kwota, którą Inwestor musi dopłacić, aby utrzymać wymagany poziom zabezpieczenia. Zgodnie z par. 104 pkt. 8 Regulaminu świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym, informujemy, iż depozyt zabezpieczający należy uzupełnić do godziny 8:00 w następnym dniu sesyjnym po wystąpieniu niedoboru. Brak uzupełnienia depozytu będzie skutkował w pierwszej kolejności anulowaniem aktywnych zleceń na kontrakty, a następnie wystawieniem zleceń interwencyjnych zamykających pozycje potrzebne do uzupełnienia depozytu. Zlecenia interwencyjne są wystawiane PKC i nie ma możliwości ich anulowania.
Jak mogę zamknąć rachunek?
rozwiń
Dyspozycję zamknięcia rachunku znajdziesz na stronie internetowej tutaj.
Czy na rachunek muszę wpłacić kwotę minimalną?
rozwiń
Nie
Czy na rachunku mogę kupić bądź zapisać obligacje skarbowe sprzedawane przez skarb państwa klientom detalicznym w ofercie pierwotnej?
rozwiń
Nie, na rachunku maklerskim można zapisać obligacje znajdujące się w obrocie giełdowym.
Dlaczego przy kupnie obligacji płacę więcej niż przeliczona wartość ilość x cena obligacji?
rozwiń
Przy kupnie obligacji wypłacającej odsetki kupujesz obligacje z narosłymi odsetkami na dany dzień.
Dlaczego środki ze sprzedaży akcji mogę przelać po 2 dniach rozliczeniowych?
rozwiń
Rozliczenie transakcji giełdowych odbywa się po 2 dniach rozliczeniowych, dopiero wtedy możesz przelać środki. Wyjątkiem są giełdy amerykańskie, dla których rozliczenie należności następuje następnego dnia sesyjnego. Za należności po sprzedaży papierów można jednak kupować inne walory, nie trzeba czekać na ich rozliczenie.
Codzienne rozliczenia pieniężne CRR – o której godzinie są realizowane?
rozwiń
Codzienne rozlicznie pieniężne są realizowane około godziny 20:00. Operacja ta jest przeprowadzona przez KDPW, więc faktyczna godzina rozliczenia na rachunkach zależy od otrzymania przez Biuro maklerskie wyciągów z KDPW.
CRR – co to jest?
rozwiń
CRR to codzienny rejestr rozliczeń. W ramach CRR strona „wygrywająca” codziennie otrzymuje wypłatę, a strona „przegrywająca” dopłaca.
Czy muszę zamknąć pozycję przed wygaśnięciem kontraktu?
rozwiń
Pozycję można trzymać na rachunku do momentu jej wykonania. Wykonanie kontraktów odbywa się poprzez rozliczenie pieniężne. Terminy wykonania – trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia.
Co to jest depozyt do uzupełnienia?
rozwiń
Depozyt do uzupełnienia to kwota, jaką inwestor musi uzupełnić depozyt zabezpieczający, aby utrzymać wymagany poziom zabezpieczenia.
Krótka pozycja co to jest i jak otworzyć?
rozwiń
Pozycję krótką na kontraktach zajmuje inwestor, który przewiduje spadek kursu kontraktu. Otwiera się ją się przez realizację transakcji sprzedaży kontraktu. WAŻNE - W przypadku kontraktów możliwa jest sprzedaż kontraktu, którego nie ma rachunku. Zajęcie pozycji krótkiej polega na sprzedaży kontraktu, którego nie ma na rachunku.
NKK co to jest?
rozwiń
NKK – Numer Klasyfikacyjny Klienta nadawany przez KDPW każdemu Klientowi, który ma zamiar realizować operacje na rynku derywatów. Służy do realizacji rozliczeń przez KDPW. Jest on niezbędny do złożenia zlecenia.
Jak uzupełnić brakujący depozyt zabezpieczający na kontraktach?
rozwiń
Aby uzupełnić brakujący depozyt na kontraktach terminowych wystarczy, że wpłacisz środki na rachunek maklerski z którego Biuro maklerskie pobierze środki na depozyt.

Pamiętaj Depozyt musisz uzupełnić najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego w innym przypadku Biuro maklerskie zamknie otwarte pozycję które pozwolą pokryć zaległości.

Jak mogę zawnioskować o aneks pozwalający kupować/sprzedawać kontrakty terminowe?
rozwiń
Należy złożyć wniosek o zawarcie umowy świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym. Zrobisz to w serwisie informacynym w zakładce obsługa rachunku => wnioski.
Jak mogę sprawdzić aktualne stawki depozytów?
rozwiń
Aktualne stawki depozytów znajdziesz na stronie depozyty zabezpieczające.
Jak mogę sprawdzić jaki jest mnożnik na kontraktach?
rozwiń
Aktualne mnożniki znajdziesz na stronie GPW warunki obrotu na kontraktach.
Co się stanie jak nie uzupełnię depozytu?
rozwiń
Brak uzupełnienia depozytu będzie skutkował w pierwszej kolejności anulowaniem aktywnych zleceń na kontrakty, a następnie wystawieniem zleceń interwencyjnych zamykających pozycje potrzebne do uzupełnienia depozytu. Zlecenia interwencyjne są wystawiane PKC i nie ma możliwości ich anulowania.
Jak mogę zabezpieczyć portfel akcji kontraktami?
rozwiń
Nie jest to prosta operacja i wymaga wiedzy i doświadczenia. Żeby zabezpieczenie było skuteczne musisz m.in. sprawdzić korelację stóp zwrotu portfela akcji z WIG20, jego wartość i wiele innych czynników. Zanim zdecydujesz się na taką strategię zapoznaj się dokładnie z materiałami edukacyjnymi na ten temat. Błędne zabezpieczenie portfela może przynieść odwrotne skutki, czyli dodatkowe straty.
Nie mogę się zalogować do serwisu transakcyjnego (komunikat: Nieprawidłowy login lub hasło)
rozwiń
Przyczyną jest błędnie wprowadzony identyfikator lub hasło (najczęściej przyczyną jest wciśnięty Caps Lock lub zmiana układu klawiatury).
Po czwartej próbie konieczny jest kontakt z Biurem pod numerem 22 697 49 49. Przed kontaktem przygotuj hasło do identyfikacji telefonicznej do rachunku maklerskiego.
Jak mogę zmienić domyślny rachunek po zalogowaniu?
rozwiń
Należy wejść w Ustawienia > w polu Rachunek domyślny użytkownika należy wybrać właściwy rachunek i zapisać ustawienia.
Jak zrobić zestawienie transakcji za cały zeszły rok?
rozwiń
Zestawienie transakcji można wygenerować w zakładce historia → transakcje następnie w filtrze należy wybrać intersujący zakres dat.
Co zrobić, aby otrzymać dywidendę?
rozwiń
Dywidendę za poprzedni rok rozrachunkowy otrzymuje właściciel akcji, który był ich właścicielem dniu ustalenia prawa do dywidendy. Aby stać się właścicielem akcji w danym dniu, należy najpóźniej dwa dni rozliczeniowe wcześniej kupić akcje. Wynika to z dwudniowego cyklu rozliczeniowego.
Jak złożyć zlecenia specjalne?
rozwiń

Zobacz film – zlecenie ochronne i Łowca okazji.

Na jakich platformach i na jakich rynkach mogę składać zlecenia specjalne?

Zlecenia specjalne są dostępne na platformie mInwestor. Dotyczą instrumentów z polskiej giełdy.

Gdzie znajdę instrukcję stosowania zleceń specjalnych w Serwisie Transakcyjnym?
rozwiń
Zlecenia specjalne w Serwisie Transakcyjnym – instrukcja
Gdzie znajdę instrukcję stosowania zleceń specjalnych w serwisie mobilnym?
rozwiń
Zlecenia specjalne w Serwisach Mobilnych - instrukcja
Gdzie znajdę tabelę depozytów zabezpieczających dla kontraktów terminowych?
rozwiń
Tabelę depozytów zabezpieczających znajdziesz tutaj
Dlaczego nie mogę wystawić opcji?
rozwiń
Począwszy od zakończenia sesji giełdowej 20.03.2020 r. wstrzymane jest na czas nieoznaczony przyjmowanie zleceń, w wyniku realizacji których może zostać otwarta pozycja krótka w opcjach. Zlecenia sprzedaży będą przyjmowane i realizowane tylko do wysokości salda opcji na rachunku inwestycyjnym. Ograniczenia wprowadzamy na podstawie §31 ust.7 Regulaminu świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym obowiązującego w Biurze maklerskim mBanku
Co należy zweryfikować rejestrując zlecenia?
rozwiń

Przed wysłaniem zlecenia w serwisie transakcyjnym, zweryfikuj poprawność wprowadzonych parametrów. W szczególności:

 • przedmiot zlecenia: Kupno lub Sprzedaż

 • walor, na który opiewa zlecenie

 • ilość papierów wartościowych w zleceniu

 • poprawne określenie limitu ceny - prawidłowe jest wyłącznie wprowadzenie konkretnego limitu ceny lub wystawienie zlecenia bez limitu np. PKC, PCR

 • inne, dodatkowe warunki zlecenia np. limit aktywacji

Co jest potwierdzeniem przyjęcia dyspozycji zlecenia?
rozwiń
Potwierdzenie wysłania dyspozycji nie jest jednoznaczne z jej prawidłową weryfikacją przez system informatyczny Biura maklerskiego mBanku. Każdorazowo po wysłaniu dyspozycji należy sprawdzić jej status w oknie ZLECENIA.
Jaki jest kod Biura maklerskiego mBanku w KDPW?
rozwiń
Kod Biura maklerskiego mBanku w KDPW to 0914.