BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED (ETFBNDXPL)

16.11.2023 00:00

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED (ETFBNDXPL)

 

Pełna nazwa produktu to Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Celem inwestycyjnym jest odzwierciedlenie procentowe zmiany wartości Nasdaq-100 Notional Net Total Return, który stanowi Indeks Odniesienia. Stopa zwrotu jest niezależna od wahań kursów walutowych (PLN Hedged). Emitentem ETF jest AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Nasdaq-100 to indeks giełdowy w skład którego wchodzi 100 spośród największych spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie Nasdaq.  

 

Źródło: Bloomberg

 

Replikacja

 

Zarządzający realizują strategię inwestycyjną poprzez syntetyczną i fizyczną replikację aktualnej struktury Indeksu Odniesienia (Nasdaq-100 Notional Net TR). Jednocześnie ograniczone zostało ryzyko walutowe na osiągniętą stopę zwrotu, poprzez zastosowanie transakcji zabezpieczających. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

 

Dywidenda

 

ETF nie wypłaca dywidendy.

 

Ryzyko

 

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ wiąże się z ryzykiem na poziomie 5 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Stanowi to umiarkowanie wysoką klasę ryzyka. Fundusz został zakwalifikowany do wskazanej kategorii na podstawie historycznej zmienności benchmarku – indeksu Nasdaq-100 Notional Net Total Return. Wskaźnik ryzyka zakłada, że inwestor będzie trzymał w portfelu ETF 5 lat. Spieniężenie inwestycji na wcześniejszym etapie może oznaczać faktycznie inne ryzyko.

 

TOP10 spółek wchodzących w skład indeksu Nasdaq-100 Notional Net Total Return (dane w %)

 

Apple (11,05%) – amerykańskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Cupertino w Kalifornii. Apple zajmuje się projektowaniem i produkcją telefonów, komputerów i oprogramowania.

 

Microsoft (10,33%) – amerykański gigant technologiczny. Producent systemów operacyjnych MS-DOS, Microsoft Windows oraz oprogramowania Microsoft Office. Microsoft w ostatnim czasie intensywnie rozwija projekty AI.

 

Amazon.com (5,56%) – amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe założone w 1994 roku. Amazon zajmuje się handlem elektronicznym B2C. Właściciel największego sklepu internetowego na świecie.

 

NVIDIA (4,54%) – amerykańskie przedsiębiorstwo technologiczne. Nvidia to jeden z największych producentów procesorów graficznych i układów scalonych na świecie. Spółka jest uważana za jednego z beneficjentów rozwoju AI.  

 

Meta Platforms (3,90%) – amerykański konglomerat technologiczny. Spółka jest właścicielem portali Facebook, Whatsapp i Instagram.

 

Broadcom (3,25%) – amerykański międzynarodowy producent i globalny dostawca produktów półprzewodnikowych oraz oprogramowania infrastrukturalnego.  

 

Alphabet (3,00%) – amerykański holding z siedziba w Kalifornii. Właściciel Google.

 

Alphabet (2,98%) – amerykański holding z siedziba w Kalifornii. Właściciel Google. (Alphabet ma dwie klasy akcji: A i C. Akcje klasy C nie dają prawa głosu).

 

Tesla (2,90%) – amerykański producent samochodów elektrycznych, akumulatorów, paneli fotowoltaicznych.  

 

Adobe (2,19%) – amerykańskie przedsiębiorstwo projektujące oprogramowanie graficzne dla systemów Windows i macOS.

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KID dla omawianego ETF oraz Bloomberg.

 

Opracował: Krzysztof Pakulski

 


 

Ten materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. i stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE oraz art. 36 ust. 2 przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej: Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565).

 

Ta publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, a także w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Ponadto publikacja nie stanowi badania inwestycyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565.

 

Publikacja nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Publikacja sporządzona została w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami pochodzącymi z wiarygodnych rynkowych źródeł, znanych oraz dostępnych na datę sporządzenia.

 

Publikacja handlowa sporządzona została z zachowaniem należytej staranności oraz rzetelności. Biuro Maklerskie mBanku S.A. nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania tej publikacji, jak również do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja bądź szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Publikacja przedstawia stan faktyczny znany autorom na datę sporządzenia.

 

Biuro Maklerskie mBanku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w tej publikacji handlowej, jak również za potencjalnie poniesione szkody, które mogą powstać w wyniku z wykorzystania informacji znajdujących się w publikacji.

 

W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

 

Ta publikacja handlowa nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.