BETA ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

09.11.2023 00:00

BETA ETF WIG20 TR

 

Pełna nazwa produktu to BETA ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Celem inwestycyjnym jest odzwierciedlenie procentowe zmiany wartości WIG20TR, który stanowi Indeks Odniesienia. Emitentem ETF jest AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Fundusz inwestuje w 20 największych spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Źródło: Tradingview.com

 

Replikacja

 

Zarządzający realizują strategię inwestycyjną poprzez fizyczną i syntetyczną replikację aktualnej struktury Indeksu Odniesienia (WIG20TR). Udział fizycznej replikacji, opartej na bezpośrednich inwestycjach w akcje, nie może być niższy niż 75% łącznej ekspozycji portfela na Indeks Odniesienia. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

 

Dywidenda

 

ETF nie wypłaca dywidendy.

 

Ryzyko

 

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w BETA ETF WIG20 TR wiąże się z ryzykiem na poziomie 5 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Stanowi to umiarkowanie wysoką klasę ryzyka. Fundusz został zakwalifikowany do wskazanej kategorii na podstawie historycznej zmienności benchmarku. Wskaźnik ryzyka zakłada, że inwestor będzie trzymał w portfelu ETF 5 lat. Spieniężenie inwestycji na wcześniejszym etapie może oznaczać faktycznie inne ryzyko.

 

Alokacja sektorowa

 

 

 

 

Dominującym sektorem w zestawieniu pozostają Finanse odpowiadające za 41,40% wartości udziałów. Dwucyfrowe wartości osiąga jeszcze sektor energetyczny 19,22%.

 

 

 

TOP10 spółek w funduszu pod względem udziałów (dane w %)

 

PKO BP (13,55%) – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. Największy bank uniwersalny w Polsce. Od 2004 roku notowany na GPW w Warszawie.

 

Orlen (12,21%) – polski koncern wielobranżowy. Operuje na rynkach biopaliw, gazownictwa, energii, petrochemii, produkcji nawozów sztucznych oraz sprzedaży detalicznej.

 

PZU (11,20%) – Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe działające w Polsce.

 

CD Projekt (9,26%) – polski wydawca i producent gier komputerowych, któremu dużą popularność przyniosła seria Wiedźmin.

 

Pekao (7,91%) – Bank Polska Kasa Opieki. Polski bank uniwersalny od 1998 roku notowany na GPW w Warszawie.

 

KGHM (6,42%) – jeden z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie.

 

LPP (5,68%) – producent i dystrybutor odzieży. Właściciel marek Reserved, House, Cropp, Mohito i Sinsay.

 

Santander Bank Polska (5,02%) – Trzeci bank w Polsce pod względem aktywów i liczby placówek. Należy do hiszpańskiej grupy Santander.

 

Cyfrowy Polsat (3,79%) – Wiodąca grupa multimedialna w Polsce.

 

Dino Polska (3,40%) – Jedna z największych sieci średniej wielkości supermarketów w Polsce.

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu KID oraz danych z Bloomberg.

 

Opracował: Krzysztof Pakulski

 


 

Ten materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. i stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE oraz art. 36 ust. 2 przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej: Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565).

 

Ta publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, a także w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

 

Ponadto publikacja nie stanowi badania inwestycyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565.

 

Publikacja nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

Publikacja sporządzona została w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami pochodzącymi z wiarygodnych rynkowych źródeł, znanych oraz dostępnych na datę sporządzenia. Publikacja handlowa sporządzona została z zachowaniem należytej staranności oraz rzetelności.

 

Biuro Maklerskie mBanku S.A. nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania tej publikacji, jak również do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja bądź szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Publikacja przedstawia stan faktyczny znany autorom na datę sporządzenia. Biuro Maklerskie mBanku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w tej publikacji handlowej, jak również za potencjalnie poniesione szkody, które mogą powstać w wyniku z wykorzystania informacji znajdujących się w publikacji.

 

W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości. Ta publikacja handlowa nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.