BTCETC - BITCOIN EXCHANGE TRADED CRYPTO (BTCE GR ETF)

17.07.2022 16:00

BTCETC - BITCOIN EXCHANGE TRADED CRYPTO (BTCE GR ETF) jest instrumentem finansowym, który jest zabezpieczony bitcoinami zdeponowanymi u depozytariusza w celu ich przechowywania. Produkt nie posiada ustalonego terminu zapadalności. Inwestorzy, którzy w ramach przyjętej strategii inwestycyjnej chcą nabyć kryptowalutę bitcoin, mają możliwość nabycia ETF-u, którego wartość oparta jest o cenę bitcoina.

 

Źródło: Bloomberg

 

Bitcoiny otrzymane przez emitenta w ramach zapłaty za sprzedaż produktu autoryzowanym uczestnikom są deponowane na wyznaczonym rachunku zabezpieczającym jako zabezpieczenie. Dzięki temu każda jednostka produktu w obiegu jest zabezpieczona z góry określoną kwotą bitcoinów („uprawnienie do kryptowaluty”). Bitcoiny zdeponowane do zabezpieczenia BTCE przechowywane są instytucjonalnie przez BitGo Trust Company Inc, który jest nadzorowanym i uprawnionym depozytariuszem kryptowalut zlokalizowanym w stanie Dakota Południowa w USA ( „depozytariusz”). Emitent ponadto zdecydował się wyznaczyć powiernika zabezpieczenia i tą funkcję objął APEX Corporate Trustees (UK) Limited.

 

Wskaźnik ryzyka inwestowania w ETF został ustalony na poziomie 6 w 7-mio stopniowej skali. Docelowy inwestor detaliczny musi się liczyć nawet z utratą całkowitej zainwestowanej kwoty. Produkt jest przeznaczony dla inwestorów szukających możliwości spekulacji. Inwestor powinien też posiadać zaawansowaną wiedzę lub doświadczenie w zakresie instrumentów finansowych.

 

Dokument inwestycyjny emitenta zaleca posiadanie ETF-u na krótki okres, czyli do jednego roku. Ze względu na niestabilny charakter bitcoina inwestorzy powinni na bieżąco monitorować wartość produktu, mając na uwadze możliwość wystąpienia częstych i gwałtownych zmian wartości.

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.