DB X-TRACKERS MSCI CHINA UCITS (XCS6 GR ETF)

26.01.2024 00:00

DB X-TRACKERS MSCI CHINA UCITS (XCS6 GR ETF)

 

ETF inwestuje w spółki zarejestrowane w Chińskiej Republice Ludowej. Przedmiotem inwestycji mogą być także spółki niezarejestrowane w Chinach, ale kontrolowane przez osoby fizyczne lub chiński rząd. Celem ETF jest odzwierciedlenie wyników benchmarku, który stanowi MSCI China TRN Index. Fundusz jest zarządzany pasywnie.

 

Źródło: Blommberg

 

Replikacja

 

Spółki wchodzące w skład ETF’u to zazwyczaj duże i średnie przedsiębiorstwa, pod względem kapitalizacji oraz liczby akcji w obrocie. Fundusz może nabyć całość lub znaczną liczbę papierów wartościowych objętych indeksem. Zarządzający stosują techniki i instrumenty zarządzania ryzykiem, w celu redukcji kosztów i poprawy wyników.

 

Porównanie wyników ETF vs indeksu bazowego

 

Źródło: Bloomberg

 

Polityka dywidendowa

 

ETF nie wypłaca dywidendy. Wszystkie pożytki z akcji są ponownie reinwestowane.   

 

Ryzyko

 

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w DB X-TRACKERS MSCI CHINA UCITS (XCS6 GR ETF)  wiąże się z ryzykiem na poziomie 5 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Wskaźnik jest obliczony dla inwestorów, którzy planują utrzymać inwestycję przez 7 lat.

 

Alokacja sektorowa ETF

 

Z prawie 40% udziałem zdecydowanie przeważa sektor komunikacyjny. Niecałe 20% udziałów przypada na sektor finansowy, a delikatnie powyżej 11% na sektor konsumencki cykliczny i niecykliczny.

 

 

Alokacja geograficzna

 

Top 10 aktywów funduszu według danych z Bloomberg

 

 

Tencent Holdings – międzynarodowa korporacja technologiczna i inwestycyjno-holdingowa.

 

Alibaba Group – grupa prowadzi główną platformę e-commerce w Chińskiej Republice Ludowej.  

 

PDD Holdings – spółka prowadząca aplikację mobilną przeznaczoną do pośrednictwa w handlu produktami rolnymi.  

 

China Construction Bank Corp – jeden z tzw. “wielkiej czwórki” banków chińskich założony w 1954 roku.

 

Meituan – chińska platforma zakupowa oferująca lokalnie dostępne produkty konsumenckie i usługi detaliczne.

 

NetEase– chińska spółka zajmująca się technologią internetową.

 

Industrial & Commercial Bank of China – Założony w 1984 roku bank komercyjny będący własnością państwa.

 

Baidu – chińska międzynarodowa firma technologiczna, specjalizująca się m.in. w sztucznej inteligencji. 

 

Bank of China Ltd  – założony w 1912 roku, chiński bank komercyjny z własnością państwową. 

 

Ping An Insurance Group – chiński konglomerat świadczący usługi ubezpieczeniowe, bankowe, finansowe i zdrowotne.

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bloomberg i dokumencie KID

 

Opracował: Krzysztof Pakulski

 


 

Ten materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. i stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE oraz art. 36 ust. 2 przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej: Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565).

 

Ta publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, a także w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

 

Ponadto publikacja nie stanowi badania inwestycyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565.

 

Publikacja nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

Publikacja sporządzona została w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami pochodzącymi z wiarygodnych rynkowych źródeł, znanych oraz dostępnych na datę sporządzenia. Publikacja handlowa sporządzona została z zachowaniem należytej staranności oraz rzetelności.

 

Biuro Maklerskie mBanku S.A. nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania tej publikacji, jak również do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja bądź szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Publikacja przedstawia stan faktyczny znany autorom na datę sporządzenia. Biuro Maklerskie mBanku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w tej publikacji handlowej, jak również za potencjalnie poniesione szkody, które mogą powstać w wyniku z wykorzystania informacji znajdujących się w publikacji.

 

W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości. Ta publikacja handlowa nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.