DB X-TRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECH UCITS (XDWT GR ETF)

09.02.2024 00:00

DB X-TRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECH UCITS (XDWT GR ETF)

 

Celem funduszu jest odwzorowanie wyników MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index. Fundusz jest zarządzany pasywnie. W skład indeksu wchodzą spółki z krajów rozwiniętych, które działają w sektorze technologii informatycznych.   

 

Źródło: Bloomberg

 

Replikacja

 

Waga największego podmiotu w indeksie jest ograniczona do 31,5%. Kolejny podmiot nie może mieć więcej niż 18% w całym portfelu. Indeks jest równoważony kwartalnie. Wartość obliczana jest w oparciu o całkowity zwrot netto. Wszystkie dywidendy i wypłaty ze spółek są reinwestowane w akcje po odliczeniu podatku. Zarządzający, aby odwzorować indeks kupują wszystkie lub znaczną liczbę papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu.

 

Fundusz może stosować odpowiednie techniki i instrumenty w celu zarządzania ryzykiem, ograniczenia kosztów lub poprawy wyników. Zarządzający mogą wykorzystać instrumenty pochodne. Prognozowany błąd odwzorowania indeksu w normalnych warunkach rynkowych wynosi 1%.  

 

Porównanie wyników ETF vs indeksu bazowego

 

Źródło: Bloomberg

 

Polityka dywidendowa

 

ETF nie wypłaca dywidendy. Wszystkie pożytki z akcji są ponownie reinwestowane.   

 

Ryzyko

 

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w DB X-TRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECH UCITS (XDWT GR ETF) wiąże się z ryzykiem na poziomie 5 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko).

 

Alokacja sektorowa ETF

 

W alokacji sektorowej zdecydowanym liderem jest sektor technologiczny. Inwestycje w ten sektor przekraczają 90% całkowitej alokacji portfela ETF.

 

 

Alokacja geograficzna

 

 

Top 10 aktywów funduszu według danych z Bloomberg

 

 

Apple – amerykańskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Cupertino w Kalifornii. Apple zajmuje się projektowaniem i produkcją telefonów, komputerów i oprogramowania.

 

Microsoft – amerykański gigant technologiczny. Producent systemów operacyjnych MS-DOS, Microsoft Windows oraz oprogramowania Microsoft Office. Microsoft w ostatnim czasie intensywnie rozwija projekty AI.

 

NVIDIA – amerykańskie przedsiębiorstwo technologiczne. Nvidia to jeden z największych producentów procesorów graficznych i układów scalonych na świecie. Spółka jest uważana za jednego z beneficjentów rozwoju AI. 

 

Broadcom Inc – amerykański producent i programista wielu produktów oprogramowania do półprzewodników i infrastruktury

 

ASML Holding NV – holenderski koncern, który dostarcza maszyny produkujące zaawansowane chipy.  

 

Adobe Inc – amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne, zajmujące się oprogramowaniem graficznym.

 

Salesforce Inc – amerykańskie przedsiębiorstwo świadczące usługi z zakresu przetwarzania w chmurze.  

 

AMD Inc – amerykański koncern produkujący m.in. procesory graficzne.

 

Accenture  – przedsiębiorstwo zajmujące się doradztwem biznesowym.

 

Cisco Systems Inc – amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bloomberg i dokument KID

 

Opracował: Krzysztof Pakulski

 


 

Ten materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. i stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE oraz art. 36 ust. 2 przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej: Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565).

 

Ta publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, a także w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.
Ponadto publikacja nie stanowi badania inwestycyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565.

 

Publikacja nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Publikacja sporządzona została w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami pochodzącymi z wiarygodnych rynkowych źródeł, znanych oraz dostępnych na datę sporządzenia.

 

Publikacja handlowa sporządzona została z zachowaniem należytej staranności oraz rzetelności. Biuro Maklerskie mBanku S.A. nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania tej publikacji, jak również do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja bądź szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Publikacja przedstawia stan faktyczny znany autorom na datę sporządzenia.

 

Biuro Maklerskie mBanku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w tej publikacji handlowej, jak również za potencjalnie poniesione szkody, które mogą powstać w wyniku z wykorzystania informacji znajdujących się w publikacji.

 

W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

 

Ta publikacja handlowa nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.