ISHARES CORE EUR0 CORP BOND UCITS (EUN5 GR ETF)

17.07.2022 15:56

W przedświątecznym wydaniu opracowania o ETF-ach wracamy do tematu obligacji. Instrument różniący się w sposób znaczący od najpopularniejszych na rynku akcji, często używany m.in. do dywersyfikacji portfela. Najbezpieczniejsze obligacje są emitowane przez państwo, jednak bezpieczeństwo z reguły wiąże się z mniejszą stopą zwrotu. Wyższe odsetki zapewniają obligacje korporacyjne, czyli emitowane przez przedsiębiorstwa, kosztem jednak wyższego ryzyka.

 

ISHARES CORE EUR0 CORP BOND UCITS (EUN5 GR ETF) inwestuje w obligacje o stałym dochodzie, które spełniają odpowiednie wymogi ratingu kredytowego. Zarządzający inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa z sektora finansów, użyteczności publicznej i szeroko rozumianego przemysłu. ETF ma za zadanie odzwierciedlać stopę zwrotu z indeksu Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index. Emitentem omawianego ETF-a jest BlackRock.

 

Źródło: Bloomberg

 

Papiery wartościowe tworzące ETF są denominowane w euro, czyli walucie bazowej funduszu. Stopa zwrotu osiągana jest poprzez połączenie wzrostu kapitału i dochodów z aktywów – fundusz wypłaca co pół roku dywidendę. Zarządzający koncentrują swoją uwagę głównie na rynku europejskim, chociaż ok. 16% kapitału lokowane jest w obligacje amerykańskie. ETF polecany jest dla inwestorów średnio- i długoterminowych, chociaż nadaje się także dla potrzeb ekspozycji o krótszym horyzoncie.

 

 

Ryzyko inwestycji w ETF zostało oszacowane na poziomie 3 w 7-stopniowej skali. Do oceny posłużyły m.in. dane historyczne. Wśród zagrożeń wymienia się m.in. ryzyko kredytowe, zmiany stóp procentowych, wrażliwość na lokalne czynniki ekonomiczne, polityczne, czy wydarzenia rynkowe.

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.